Toimitusjohtajan haastattelu

Miten Alma Media mielestäsi suoriutui vuodesta 2014?

Vuosi oli kaksijakoinen. Kotimaan painetun median liiketoiminta kehittyi heikosti Suomen yleisen talouden tilanteen jatkuessa alavireisenä. Hyvä digitaalinen kasvu ei täysin riittänyt kompensoimaan painetun median laskua. Sen sijaan liiketoimintamme Suomen ulkopuolella kasvoi odotettua paremmin ja pysyi erinomaisella kannattavuustasolla. 

Talouden taantuman ja heikentyneiden suhdanneodotusten johdosta haimme vuonna 2014 kustannussäästöjä tehostamalla toimintaamme, prosessejamme ja organisaatiotamme. Toteutetut tehostamistoimenpiteet ja hyvä digitaalinen kehitys hidastivat merkittävästi heikon toimintaympäristön ja laskevan kysynnän aiheuttamaa negatiivista tulosvaikutusta.

Miten Alma Median taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2014?

Pitkän aikavälin taloudelliseksi tavoitteeksi asettamaamme 15 prosentin pääoman tuottoon emme vallitsevassa markkinatilanteessa yltäneet. Digitaalinen liiketoimintamme kasvoi kuitenkin 12 prosenttia, mihin voimme olla melko tyytyväisiä. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli viime vuonna 32 prosenttia.

Mitkä olivat mielestäsi Alma Median tärkeimmät kehitysaskeleet vuonna 2014?

Jatkoimme kansainvälisen rekrytointiliiketoimintamme kehittämistä ja kasvattamista yhdistämällä Alma Median rekrytointiliiketoiminnot eri maissa yhden yrityksen alaisuuteen. Alma Career aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Monster Worldwiden Inc.:in kanssa omistamamme yrityksen myötä digitaalinen rekrytointiliiketoimintamme laajeni samalla myös meille uusiin toimintamaihin, Unkariin ja Puolaan. 

Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Alma Median digitaalinen liiketoiminta jatkoi viime vuonna vankalla nousu-uralla. Digitaalinen mainosmyyntimme ylitti kolmannella neljänneksellä painetun median mainosmyyntimme. Koko vuoden osalta painetun ja digitaalisen median mainosmyynti olivat vielä tasoissa. 

Julkaisutoiminnan puolella nostaisin esiin Lännen Median synnyn. Pidän Alma Median ja viiden suomalaisen lehtikustantajan viime vuonna solmimaa sopimusta toimitusyhteistyöstä ja Lännen Media Oy:n perustamisesta merkittävänä edistysaskeleena alueellisen julkaisutoiminnan sisällön laadun ja toiminnan kustannustehokkuuden varmistamisessa. Yhteistyön ansiosta maakuntalehdet ovat saaneet merkittävästi lisää uutta sisältöä hyödynnettäväksi niin painetussa lehdessä kuin verkon maksullisella puolella.

Miten toimintaympäristö on vuoden aikana muuttunut?

Yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei valitettavasti ole tapahtunut Suomen eikä Euroopan osalta muutosta parempaan. Vuonna 2014 kuluttajien ostovoiman laskusta johtuva heikko kulutuskysyntä vaikutti voimakkaasti etenkin sanomalehtimainonnalle tärkeän vähittäis- ja erikoiskaupan myyntiin ja markkinointipanostuksiin. 

Kuluttajien mediakäytön digitalisoituessa mainostajat siirtävät kiihtyvällä tahdilla panostuksiaan verkkokauppaan ja digitaalisiin markkinointiviestinnän kanaviin. Digitalisoitumisen myötä markkinat ovat globalisoituneet ja joudumme nyt kohtaamaan uudenlaisen kilpailutilanteen, jossa kotimaista mediapottia jaetaan muun muassa suurimpien amerikkalaisten toimijoiden, kuten Googlen ja Facebookin, kanssa. 

Alma Media on kuitenkin hyvin asemoitunut uuteen kilpailukenttään, ja sillä on riittävät resurssit menestyäkseen jatkossakin.

Monet mediayhtiöt ovat lisänneet panostuksia IT-kehitykseen esimerkiksi voidakseen hyödyntää liiketoiminnassaan paremmin kuluttajadataa. Onko sama kehitys nähtävissä Alma Mediassa?

Mediayhtiöiden toiminta kehittyy yhä vahvemmin IT-yhtiöiden suuntaan, ja päivittäinen tekemisemme onkin vahvasti teknistä kehitystyötä. Niin sanotun älykkään datan hyödyntäminen on keskeinen kehittämisen alue lähivuosina. Rakennamme kuluttajadataa analysoiden sisältöjämme ja palveluitamme mainostajille sekä kehitämme mainos- ja sisältömyyntiämme. 

Meillä on jo toimituksissa data-analyysiin ja datan hyödyntämiseen tarkoitetut järjestelmät päivittäisessä käytössä. Analysoimme minuutti minuutilta kuluttajien liikkumista verkkopalveluissa ja muokkaamme sisältöä niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee kuluttajia. Alma Medialla on myös mediamyynnin puolella käytössä mainonnan analysointiin ja hallintaan tarkoitettuja teknologioita, joilla voimme kohdentaa mainontaa asiakkaiden tarpeisiin. Samalla tietysti pohdimme, miten teemme tämän parhaalla mahdollisella tavalla kunnioittaen kuluttajien yksityisyydensuojaa.

Mitkä asiat nousivat yritysvastuun osalta esille vuonna 2014?

Viime vuonna Alma Media jatkoi omia toimiaan ja yhteistyötään media-alan ympäristövaikutusten pienentämiseksi, henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Yritysvastuun painopisteissä korostuivat erityisesti journalismin yhteiskunnalliset vaikutukset, vastuullinen kuluttajadatan hallinta ja paikallinen sosiaalinen vastuu. 

Viime aikoina sananvapauden rooli yhteiskunnassa on noussut vahvasti Suomessa ja maailmalla keskustelun keskiöön ranskalaiseen lehteen tehdyn terrori-iskun jälkeen. Yritys tukahduttaa sananvapaus väkivalloin ja terrori-iskuin on laajalti tuomittu eri puolilla maailmaa. 

Samalla joudumme Suomessa pohtimaan laajemmaltikin moniarvoisen, vapaan lehdistön olemassa oloa ja toimintaedellytyksiä. Epävakaa yleinen talouden tilanne on haastanut suomalaisia mediayhtiöitä ja tulee pahimmillaan köyhdyttämään monimuotoista mediamaisemaamme. Ilman toimivaa, laajaa, laadukasta ja moniarvoista mediaa ei ole myöskään demokratiaa. Tätä vastaan haluamme Alma Mediassa taistella kehittämällä mediaamme vastaamaan yhä paremmin kuluttajien tarpeisiin - sisällön laadusta tinkimättä. Myös kuluttajatiedon vastuullinen kerääminen, käyttäminen ja säilyttäminen on Alma Median liiketoiminnalle ensiarvoisen tärkeää.

Mistä Alma Media hakee kasvua vuonna 2015 ja lähitulevaisuudessa?

Tulevina vuosina kasvu tulee Alma Mediassa vahvasti digitaalisen median puolelta – niin olemassa olevien brändien kuin uusien tuotteiden ja palveluidenkin kautta sekä kotimaassa että ulkomailla. Digitaalisen palveluliiketoiminnan ohella kehitämme lähitulevaisuudessa myös jakelua ja painopalveluita. Investoimme tietopalveluihin sekä erilaisiin kuluttaja- ja lifestyle-palveluihin ja jatkamme ulkomaisen rekrytointiliiketoimintamme kasvattamista. Taseasemamme on parantunut suunnitellusti, mikä mahdollistaa sen, että voimme tarttua sopiviin investointimahdollisuuksiin, kun niiden aika koittaa. 

Toimintaympäristö tulee olemaan hyvin haastava jatkossakin. Alma Median on luettava heikkoja signaaleja tarkkaan sekä sopeutettava omaa toimintaansa sen mukaisesti. Median murroksessa Alma Mediaa tukee yhtiön vahva strategia ja selkeä suunta kohti digitaalista tulevaisuutta. Kaikissa Alma Median liiketoimintayksiköissä jatketaan resurssien kohdistamista digitaaliseen liiketoimintaan ja panostetaan vahvasti digiosaamisen kehittämiseen. 

Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme, sijoittajia ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Alma Medialla on vahva asema kehittää toimintaansa ja palvella sidosryhmiänsä yhä paremmin myös jatkossa.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa