Konsernin tase
MEUR Liite 31.12.2014 31.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 13 69,7 69,5
Muut aineettomat hyödykkeet 13 38,2 41,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14 76,2 86,3
Osuudet osakkuusyrityksistä 16 25,7 25,5
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 17 3,9 3,8
Laskennalliset verosaamiset 23 1,3 1,5
215,0 227,9
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 18 1,3 1,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,2 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 26,4 27,0
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 17 0,2 2,0
Rahavarat 20 12,0 12,3
41,2 42,7
Varat yhteensä 256,1 270,7
MEUR 31.12.2014 31.12.2013
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 45,3 45,3
Ylikurssirahasto 7,7 7,7
Muuntoerot -2,5 -2,7
Kertyneet voittovarat 38,0 35,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 21 88,5 86,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 15,2 2,3
Oma pääoma yhteensä 103,7 88,3
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 23 6,9 7,0
Eläkevelvoitteet 24 2,7 2,6
Varaukset 25
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 26 71,2 70,1
80,9 79,7
Lyhytaikaiset velat
Saadut ennakot 12,9 13,7
Verovelat 0,0 1,5
Varaukset 25 0,4 4,2
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 26 12,8 40,8
Ostovelat ja muut velat 28 45,5 42,4
71,6 102,6
Velat yhteensä 152,5 182,3
Oma pääoma ja velat yhteensä 256,1 270,7

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa