Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR Liite 31.12.2014 31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 15,7 16,0
Oikaisut 15,8 25,4
Käyttöpääoman muutokset 2,7 -11,8
Saadut osingot 1,2 1,3
Saadut korot 0,2 0,1
Maksetut korot -2,5 -1,8
Maksetut verot -6,6 -4,7
Liiketoiminnan nettorahavirta 26,5 24,4
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,5 -6,2
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1,0 0,0
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,1 -0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,1
Tytäryritysten ostot vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 2 -0,2 -2,6
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 12,0 10,5
Ostetut ja myydyt osakkuusyhtiöt 16 -0,7 0,4
Investointien nettorahavirta 8,4 2,3
Rahavirta ennen rahoitusta 34,9 26,7
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 6,5 -0,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 152,5 143,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -180,4 -160,5
Rahoitusleasing velkojen maksut -5,5 -5,5
Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) 19 -0,0
Maksetut osingot ja pääoman palautus 21 -8,3 -8,7
Rahoituksen nettorahavirta -35,2 -31,2
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) -0,3 -4,5
Rahavarat tilikauden alussa 20 12,3 17,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,0 -0,3
Rahavarat tilikauden lopussa 20 12,0 12,3
Rahavirtalaskelman lisätiedot
MEUR 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirta
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 13, 14 15,7 18,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 16 -1,7 4,1
Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -0,9 -8,5
Rahoitustuotot ja -kulut 10 2,7 0,5
Verot 11 4,0 6,4
Varausten muutos 25 -3,8 3,7
Muut oikaisut -0,2 0,9
Oikaisut yhteensä 15,8 25,4
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 0,9 2,1
Vaihto-omaisuuden muutos 0,1 -0,7
Lyhytaikaisten liikevelkojen muutos 1,7 -13,2
Käyttöpääoman muutos yhteensä 2,7 -11,8
Investointien rahavirta
Leasingillä rahoitetut investoinnit 2,2 55,3
Maksuperusteiset bruttoinvestoinnit *) 3,6 6,2
Liiketoimintakauppoihin liittyvät suoriteperusteiset investoinnit 8,6 1,4
Kokonaisinvestoinnit yhteensä 14,4 62,8
*) ei sisällä liiketoimintakauppojen investointeja

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa