Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1. TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
Alma Media- konsernin raportointirakennetta on muutettu vuoden 2014 alusta lukien. Alma Median raportoitavat segmentit ovat Digitaaliset kuluttajapalvelut, Talousmedia ja yrityspalvelut, Valtakunnallinen kuluttajamedia ja Alueellinen media. Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin. Johdon sisäinen raportointi laaditaan IFRS-periaatteiden mukaisesti. Edellisen tilikauden aikana toteutettiin yksi muutos segmenttiraportointiin. Aiemmin Digitaalisissa kuluttajapalveluissa raportoitu Objektvision.se palvelu on siirtynyt Talousmedia ja yrityspalvelut segmenttiin 1.1.2013 lähtien. Muutokset segmenttirakenteissa on käsitelty takautuvasti Alma Media -konsernin tilinpäätösraportoinnissa.
Konsernissa on kuusi toimintasegmenttiä, jotka ovat lueteltuna alla olevassa taulukossa. Samankaltaisia palveluita tuottavat toimintasegmentit on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi, koska niiden taloudellinen tuloksellisuus ja ominaispiirteet ovat samanlaisia.
RAPORTOITAVA SEGMENTTI: TOIMINTASEGMENTTI:
Digitaliset kuluttajapalvelut Markkinapaikat
Diverso
Talousmedia ja yrityspalvelut Talousmedia ja yrityspalvelut
Valtakunnallinen kuluttajamedia Valtakunnallinen kuluttajamedia
Alueellinen Media Alueellinen Media
Segmenttiraportoinnissa tapahtuneet muutokset:
- Digitaalisesta kuluttajapalvelu -segmentistä koko konsernia koskevat digitaaliset keskitetyt toiminnot on siirretty segmenttiraportoinnin ulkopuolisiin, kohdistamattomiin, eriin.
- Kauppalehti-ryhmän osalta tapahtui nimenmuutos Talousmedia ja yrityspalveluiksi.
- Uusi Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentti koostuu aiemmin Sanomalehdet-segmentissä raportoidusta IL-Media-toimintasegmentistä.
- Uuteen Alueellinen media -segmenttiin sisältyy aiemman Sanomalehdet-segmentin Alma Aluemedia -toimintasegmentin lisäksi aiemmin Muu toiminta -segmentissä raportoitu konsernin paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu.
- Muu toiminta ei enää muodosta omaa segmenttiään, vaan konsernin emoyhtiön toiminnot raportoidaan kohdistamattomina tapahtumina.
Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentissä raportoidaan Markkinapaikat -toimintasegmentin luokiteltuun ilmoittelun perustuvat verkkopalvelut, joita ovat Suomessa Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, MyyJaOsta.com ja ulkomailla Jobs.cz, Prace.cz, topjobs.sk, CV Online, Profesia.sk, MojPosao.net. Alma Media konsernista myytiin marraskuussa 2014 segmenttiin kuuluva City24 liiketoiminta. Segmenttiin luetaan myös Alma Diverson toimintasegmenttiin kuuluvat digitaaliset kuluttajapalvelut, kuten Telkku.com, Kotikokki.net, E-kontakti.fi ja Meedio.fi.

Talousmedia ja yrityspavelut -segmentti on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ja -viestinnän ratkaisuja tuottava Alma 360 -ryhmä sekä Ruotsissa toimiva Objektvision.se. Alma Media -konserni myi helmikuussa 2014 kaikissa Baltian maissa toimivan uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS:n.

Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentissä raportoidaan IL-Median eri julkaisupalvelut.

Alueellinen media -segmentissä raportoidaan yli 30 sanomalehden kustannustoiminta ja konsernin paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu. Segmentin tunnetuin media on Aamulehti.
Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan.
Konsernin liiketoiminta jakautuu pääosin kahdelle maantietelliselle alueelle; kotimaa ja muu Eurooppa. Digitaaliset kuluttajapalvelut toimii kotimaassa sekä seitsemässä muussa Euroopan maassa, joista merkittävimmät ovat Tsekki ja Slovakia. Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentin liiketoiminta on kotimassa sekä Ruotsissa. Valtakunnallinen kuluttajamedia ja Alueellinen media segmentit toimivat pääosin kotimaassa.

Maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja niiden varat esitetään varojen sijainnin mukaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty liikevaihdon ja varojen jakauma alueittain vuosina 2014 ja 2013:
Liikevaihto
MEUR 2014 Osuus % 2013 Osuus %
Suomi 254,4 86,1 259,2 86,3
Muut EU maat 40,1 13,6 39,7 13,2
Muut maat 0,9 0,3 1,3 0,4
Yhteensä 295,4 100,0 300,2 100,0
Varat
1000 EUR 2014 Osuus % 2013 Osuus %
Suomi 227,8 88,9 240,3 88,8
Muut EU maat *) 28,3 11,1 30,4 11,2
Muut maat
Yhteensä *) 256,1 100,0 270,7 100,0
*) Aineettomien hyödykkeiden kurssieroja oikaistu tilinpäätöksen 2013 tietoihin.
Liikevaihto
MEUR Digitaaliset kuluttajapalvelut Talousmedia ja yrityspalvelut Valtakunnallinen kuluttajamedia Alueellinen media Raportoitavat segmentit yhteensä Kohdista-mattomat erät ja eliminoinnit Konserni
Tilikausi 2014
Liikevaihto
Ulkoinen liikevaihto 54,4 52,0 44,4 137,7 288,5 6,9 295,4
Segmenttien välinen liikevaihto 1,4 1,1 2,5 7,5 12,5 -12,5
Yhteensä 55,8 53,0 46,9 145,2 301,0 -5,6 295,4
Tilikausi 2013
Liikevaihto
Ulkoinen liikevaihto 52,0 56,3 48,0 139,9 296,2 4,0 300,2
Segmenttien välinen liikevaihto 0,6 0,6 0,9 7,2 9,3 -9,3
Yhteensä 52,6 56,8 49,0 147,1 305,5 -5,3 300,2
Tilikauden tulos
MEUR Digitaaliset kuluttajapalvelut Talousmedia ja yrityspalvelut Valtakunnallinen kuluttajamedia Alueellinen media Raportoitavat segmentit yhteensä Kohdista-mattomat erät ja eliminoinnit Konserni
Tilikausi 2014
Käyttökate 16,5 7,3 3,2 14,7 41,7 -5,3 36,4
Poistot ja arvonalentumiset 5,8 0,9 0,1 6,4 13,1 2,6 15,7
Liikevoitto/-tappio 10,7 6,5 3,1 8,3 28,6 -7,9 20,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 1,0 0,0 1,1 0,7 1,7
Nettorahoituskulut -2,0 -0,8 0,0 -0,1 -2,9 0,1 -2,7
Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja 8,8 6,7 3,1 8,2 26,8 -7,1 19,7
Tuloverot -4,0 -4,0
Tilikauden tulos 8,8 6,7 3,1 8,2 26,8 -11,1 15,7
Muut merkittävät erät, joihin ei liity maksutapahtumaa 0,1 -0,1 -0,2 4,0 3,8 -0,4 3,4
Arvonalennukset 0,2 0,5 1,3 2,0 2,0
Tilikausi 2013
Käyttökate 23,0 8,5 4,8 14,5 50,9 -5,6 45,3
Poistot ja arvonalentumiset 5,3 0,7 0,1 10,3 16,3 1,9 18,3
Liikevoitto/-tappio 17,7 7,8 4,7 4,3 34,5 -7,5 27,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 -3,1 -1,4 -4,5 0,3 -4,1
Nettorahoituskulut 0,5 -1,0 0,0 -1,2 -1,7 1,2 -0,5
Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja 18,2 3,8 4,7 1,7 28,4 -6,0 22,4
Tuloverot -6,4 -6,4
Tilikauden tulos 18,2 3,8 4,7 1,7 28,4 -12,4 16,0
Muut merkittävät erät, joihin ei liity maksutapahtumaa 1,5 0,0 0,0 -3,7 -2,2 1,6 -0,5
Arvonalentumiset 0,3 4,7 4,9 4,9
Varat ja velat
MEUR Digitaaliset kuluttajapalvelut Talousmedia ja yrityspalvelut Valtakunnallinen kuluttajamedia Alueellinen media Raportoitavat segmentit yhteensä Kohdista-mattomat erät ja eliminoinnit Konserni
Tilikausi 2014
Varat 89,7 17,1 3,6 67,8 178,2 52,3 230,5
Osuudet osakkuusyrityksissä -0,1 17,9 0,1 17,8 7,8 25,7
Varat yhteensä 89,5 35,0 3,6 67,8 196,0 60,2 256,1
Velat yhteensä 16,6 9,6 5,1 67,3 98,7 53,8 152,5
Investoinnit 10,5 1,2 0,3 1,1 13,0 1,4 14,4
Tilikausi 2013
Varat *) 88,7 18,8 5,1 79,4 192,1 53,2 245,2
Osuudet osakkuusyrityksissä -0,2 17,9 0,1 17,8 7,7 25,5
Varat yhteensä 88,5 36,7 5,1 79,5 209,8 60,9 270,7
Velat yhteensä 15,1 9,9 5,2 77,0 107,1 75,2 182,3
Investoinnit 2,0 0,8 0,2 52,0 55,0 7,9 62,8
Segmenteille kohdistamattomat omaisuuserät ovat luonteeltaan rahoitusvaroja sekä verosaamisia.
Segmenteille kohdistamattomat velat ovat luonteeltaan rahoitus- ja verovelkoja.
*) Aineettomien hyödykkeiden kurssieroja oikaistu tilinpäätöksen 2013 tietoihin

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa