Hallituksen toimintakertomus

Taloudellinen kehitys vuonna 2014

  • Liikevaihto 295,4 (300,2) milj. euroa, laskua 1,6 %.
  • Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 94,5 (84,5) milj. euroa, kasvua 11,9 %.
  • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 35,1 (37,5) milj. euroa, laskua 6,4 %.
  • Käyttökate 36,4 (45,3) milj. euroa, laskua 19,7 %.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 21,4 (24,2) milj. euroa, 7,2 % (8,0 %) liikevaihdosta, laskua 11,5 %.
  • Liikevoitto 20,7 (27,0) milj. euroa eli 7,0 % (9,0 %) liikevaihdosta, laskua 23,5 %.
  • Tammi - joulukuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -0,7 (2,8) milj. euroa.
  • Katsauskauden tulos 15,7 (16,0) milj. euroa, laskua 1,7 %.
  • Osakekohtainen tulos 0,19 (0,20) euroa.
AVAINLUVUT 2014 2013 Muutos
MEUR 1-12 1-12 %
Liikevaihto 295,4 300,2 -4,8 -1,6
Sisältöliikevaihto 110,1 115,3 -5,1 -4,5
Sisältömyynti, painettu 104,6 111,2 -6,7 -6,0
Sisältömyynti, verkko 5,6 3,8 1,7 45,8
Mainosmyynnin liikevaihto 146,4 147,3 -0,9 -0,6
Mainosmyynti, painettu 73,7 80,0 -6,3 -7,8
Mainosmyynti, verkko 72,7 66,5 6,2 9,4
Palveluliikevaihto 38,8 37,6 1,2 3,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 274,6 276,7 -2,1 -0,8
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 35,1 37,5 -2,4 -6,4
Käyttökate 36,4 45,3 -8,9 -19,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 21,4 24,2 -2,8 -11,5
% liikevaihdosta 7,2 8,0
Liikevoitto (-tappio) 20,7 27,0 -6,3 -23,5
% liikevaihdosta 7,0 9,0
Tilikauden tulos 15,7 16,0 -0,3 -1,7
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,19 0,20 -0,01 -5,6
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,19 0,20 -0,01 -5,6
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 94,5 84,5 10,0 11,9
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 32,0 28,1

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 179 932 379 (23 905 611) euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2014 maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 (2013 pääoman palautus 0,10) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2014, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 9 058 422 (2013 pääoman palautus 7 548 685) euroa.

Näkymät vuodelle 2015

Alhainen korkotaso, heikentynyt euro ja laskenut öljyn hinta parantavat kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä, mutta vuoden 2015 osalta talouskasvun arvioidaan Euroopassa ja erityisesti Suomessa jäävän edelleen heikoksi. Heikko talouden kokonaiskasvu vaikuttaa erityisesti mainonnan määrään, jonka ei arvioida kasvavan Suomessa vuonna 2015.

Alma Media arvioi vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta. Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 148,4 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,8 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne

Vuosi 2014 oli mediayhtiöille edelleen vaikea. Painetun median lasku jatkui edelleen median käytön siirtyessä digitaalisiin kanaviin, erityisesti mobiiliin. Työttömyyden kasvaessa sekä Venäjän ja Suomen välisen kaupankäynnin laskiessa ei pitkään odotettua käännettä Suomen kansantaloudessa tapahtunut. Bruttokansantuotteen kehitykseen sidoksissa oleva mainonnan määrä laski TNS Media Intelligencen mukaan vuonna 2014 Suomessa 3,5 % edellisvuodesta. Tuoreen mainosbarometrin mukaan sama trendi jatkuu alkuvuonna 2015.

Alma Median liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Liikevoitto ilman kertaeriä laski 21,4 miljoonaan euroon, Yhtiön kotimaan liiketoiminta kehittyi vuonna 2014 painetun median osalta heikosti Suomen yleisen talouden tilanteen painamana. Sen sijaan Alma Median digitaalinen rekrytointipalveluliiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa oli vahvassa kasvussa koko vuoden pysyen myös erinomaisella kannattavuustasolla. Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä ulkomainen rekrytointiliiketoiminta kasvoi yli 25 %.

Alma Median panostus digitaaliseen kehitykseen tuotti tulosta vuonna 2014. Konsernin digitaalisten tuotteiden ja palveluiden liikevaihto kasvoi 12 %. Digitaalinen mainosmyynti lähes saavutti painetun median mainosmyynnin tason. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 32,0 % (28,4 %).

Vuoden 2014 lopussa Alma Media päätti luopua Baltian maissa toimivasta asuntoportaali City24:sta. Alma Media keskittyy jatkossa ulkomailla digitaalisten rekrytointipalveluiden vahvistamiseen.

Suhdannekehityksestä riippumatta Alma Medialla on vankka asema monimuotoistuvassa mediakentässä digitaalisen osaamisensa ja vahvojen brändiensä ansiosta. Yhtiö panostaa merkittävästi monikanavaisten sisältöjen kehittämiseen, uusien mobiiliratkaisujen luomiseen, digitaalisten palveluiden kasvattamiseen, monipuoliseen datan hyödyntämiseen ja tuloksellisiin mainosratkaisuihin.

Alma Medin rahoitusasema vahvistui merkittävästi kuluneen vuoden aikana omavaraisuusasteen noustessa yli 42 %:n. Yhtiö jatkaa vahvistuneen taseensa myötä investointeja kasvuun ja kansainvälistymiseen strategiaan sopivien mahdollisuuksien avautuessa.

Strategia ja siihen liittyvät toimenpiteet katsauskauden aikana

Strategian painopisteinä ovat monikanavasisällöt, markkinointi- ja mainosratkaisut, digitaaliset palvelut sekä voimavarojen ja osaamisen kehittäminen. 

Monikanavasisältöjä kehitettiin neljännellä neljänneksellä muun muassa Alma Median maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiä kustantavassa Alma Aluemediassa, joka nimitti yksikköön uuden digitaalisen liiketoiminnan johtajan. Lisäksi Alma Aluemediassa aloitettiin Etukeno-niminen hanke, jossa henkilöstö otetaan mukaan digitaalisen liiketoiminnan suunnitteluun. Hanke kestää noin 1,5 vuotta.

Kauppalehti viimeisteli neljännellä neljänneksellä verkkopalvelu-uudistustaan. Uusi sisällöltään, ulkoasultaan ja tekniikaltaan muuttunut verkkopalvelu julkistettiin tammikuussa 2015. Uutta verkkosivustolla on muun muassa jatkuvasti päivittyvä uutisvirta KL Nyt, joka mahdollistaa nopean talous- ja pörssiuutisten tarkastamisen myös mobiililla. Lisäksi sivustolta löytyvät päivän Kauppalehden ja Kauppalehti Option artikkelit. Toimitus seuraa laajemmin myös uusia teema-alueita kuten digitaloutta. 

Voimakkaasti digitaaliseen mediaan panostava IL-Media vahvisti lifestyle-osaamistaan nimittämällä terveyteen, asumiseen, autoiluun sekä matkailuun liittyviin sisältöihinsä uuden julkaisupäällikön.  IL-Media uudisti ulkoasutuotannon organisaatiotaan. Yhtiössä käydyt yhteistoimintaneuvottelut päättyivät lokakuussa, ja niiden myötä IL-Median kuva- ja taitto-osastot päätettiin yhdistää yhdeksi ulkoasuosastoksi.

Alma Media kevensi neljännellä neljänneksellä digitaalisten palvelujen tarjontaansa ulkomailla luopumalla Baltian maissa toimivasta asuntoportaalistaan, City24:sta. Palvelun osti Oü 24m2, jonka omistaa virolainen sijoitusyhtiö Koha Capital Oü. City24:n myynnin myötä Alma Media keskittyy ulkomailla digitaalisten rekrytointipalveluiden vahvistamiseen. 

Lännen Median uutishuone aloitti virallisesti toimintansa lokakuun alussa. 12 sanomalehden yhteishankkeessa työskentelee yhteensä 40 toimituksellista jäsentä. Yhteistyön ansiosta maakuntalehdet saavat merkittävästi lisää uutta sisältöä hyödynnettäväksi niin painetussa lehdessä kuin verkon maksullisella puolella. 

Suuret suomalaiset sanomalehtikustantajat päättivät neljännellä neljänneksellä selvittää edellytyksiä perustaa yhteisyritys kehittämään varhaisjakeluyhtiöiden välistä yhteistyötä ja logistiikkaa sekä vastaamaan jakelupalveluiden valtakunnallisesta myynnistä. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa lehtikustantajien varhaisjakeluverkkoon saataisiin lisää jaettavaa, ja jolla jakelu voitaisiin jatkossakin tuottaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Markkinatilanne kotimaassa

Vuonna 2014 mainonnan kokonaismäärä laski TNS Media Intelligencen mukaan 3,5 (laski 8,5) %. Mainonta kaupunki- ja sanomalehdissä laski 8,3 (laski 15,7) %, mutta kasvoi verkkomediassa 12,3 (kasvoi 5,8) % vertailukaudesta.

Muutokset konsernirakenteessa vuonna 2014

Alma Media myi 28.11.2014 Baltian maissa toimivan asuntoportaali City24:n. Palvelun ostaja on Oü 24m2, jonka omistaa virolainen sijoitusyhtiö Koha Capital Oü.

Osapuolet sopivat, ettei kauppahintaa julkisteta. Alma Media kirjaa kaupasta 1,7 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2014 neljännen neljänneksen tulokseensa. City24:n liikevaihdon vuodelta 2014 arvioidaan olevan noin 1,6 miljoonaa euroa.

Alma Media -konserniin kuuluva tytäryritys Alma Mediapartners Oy hankki 2.6.2014  Alkali Oy:n koko osakekannan. Aiemmin Alma Media -konsernin omistusosuus yhtiössä oli 24,3 %. Hankinta käsitellään Alma Median konsernitilinpäätöksessä vaiheittaisena hankintana. Järjestelyn yhteydessä ei syntynyt merkittävää tulosvaikutteista kirjausta. Yhtiö yhdistellään Alma Media -konserniin konsernin omistusosuuden, 65 %, mukaisesti.

Alma Media Oyj ja Monster Worldwide Inc. sopivat vahvistavansa yhteistyötään kattamaan itäisen Keski-Euroopan ja Baltian maat. Yhteistyön laajentumisen myötä Monsterin palvelut tulivat osaksi Alma Median rekrytointipalveluiden kokonaisuutta, joka toimii Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Liiketoimintaa johdetaan Alma Career Oy:stä (aik. Monster Oy), ja se raportoidaan osana Alma Median Digitaaliset kuluttajapalvelut -raportointisegmenttiä.

Monster Worldwide Inc:stä tuli Alma Career Oy:n vähemmistöosakas 15 %:n osuudella. Omistusosuutta vastaan Monster luovutti yritykselle Puolan, Unkarin ja Tsekin rekrytointipalveluliiketoimintansa sekä osti yrityksen osakkeita 4,7 miljoonalla eurolla. Alma Media omistaa yrityksen osakkeista 85 %. Monsterilla on optio kasvattaa omistusosuuttaan 20 %:iin vuoteen 2017 mennessä. Järjestely toteutettiin 3.1.2014, ja siitä  ei syntynyt Alma Medialle tulosvaikutteisia kirjauksia toteutushetkellä. Järjestely tuotti 4,7 miljoonan euron positiivisen rahavirtavaikutuksen ensimmäiselle vuosineljännekselle 2014. Lisätietoja järjestelystä on kerrottu osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Alma Median Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentissä raportoitu Baltic News Service myytiin helmikuussa 2014. Ostaja on virolaisen sijoitusyhtiö Koha Capital Oü:n omistama Oü Uudisvoog. Alma Media kirjasi kaupasta 0,7 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Konsernin liikevaihto ja tulos 2014

Liikevaihto laski vuoden 2014 aikana 1,6 % 295,4 (300,2) milj. euroon. 

Sisältöliikevaihto laski  4,5 % 110,1 (115,3) milj. euroon. Sisältöliikevaihdon lasku vertailukauden tasosta johtui painetun median levikkien pienenemisestä.

Mainosmyynnin liikevaihto laski  0,6 % 146,4 (147,3) milj. euroon. Painettujen lehtien mainosmyynti laski 7,8 % vertailukauden tasosta ja oli 73,7 (80,0) milj. euroa. Verkkomainosmyynti kasvoi 9,4 % 72,7 (66,5) milj. euroon.

Palveluliikevaihto oli 38,8 (37,6) milj. euroa. Palveluliikevaihtoon sisältyvät mm. Kauppalehti Tietopalveluiden, asiakasmedian ratkaisuja tuottavan Alma 360-ryhmän ja E-kontaktin liiketoiminnot sekä Alma Manun konsernin ulkoisille asiakkaille myydyt paino- ja jakelupalvelut. Palveluliikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti Kauppalehti Tietopalveluiden sekä Alma Manun parempi liikevaihto.

Kokonaiskulut laskivat vuoden 2014 aikana 4,5 milj. euroa eli 1,6 %, ja olivat 277,9 (282,4) milj. euroa. Kokonaiskuluihin sisältyvät katsauskauden poistot ja arvonalentumiset olivat 15,7 (18,3) milj. euroa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 21,4 (24,2) milj. euroa eli 7,2 (8,0) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 20,7 (27,0) milj. euroa eli 7,0 % (9,0 %) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -0,7 (2,8) milj. euroa. 

Tilikauden 2014 tulos oli 15,7 (16,0) milj. euroa, ja tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 16,5 (18,1) milj. euroa.

Digitaaliset kuluttajapalvelut

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, MyyJaOsta.com, Telkku.com, Kotikokki.net, E-kontakti.fi sekä Meedio.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Jobs.cz, Prace.cz, Topjobs.sk, CV Online, Profesia.sk, MojPosao.net, Monster.hu, Monsterpolska.pl, Monster.cz sekä City24. 

Vuoden 2014 aikana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 6,1 % ja oli 55,8 (52,6) milj. euroa.  Rekrytointiliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 67,5 (62,0) % vuonna 2014. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy 2,2 milj. euroa huhtikuussa 2013 myydyn Mascus-liiketoiminnan liikevaihtoa. Tsekin korunan devalvoituminen marraskuussa 2013 alensi segmentin euromääräistä liikevaihtoa 1,1 milj. euroa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Uudet rekrytointipalveluyhtiöt Unkarissa, Tsekissä ja Puolassa kasvattivat liikevaihtoa 1,8 milj. eurolla. 

Katsauskauden kokonaiskulut olivat 46,8 (43,4) milj. euroa.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,2 (9,4) milj. euroa.  Segmentin liikevoitto oli 10,7 (17,7) milj. euroa. Tammikuussa 2014 hankittuihin, uusiin rekrytointipalveluihin tehtiin panostuksia, jotka heikensivät tulosta 1,2 milj. eurolla. Vuoden 2014 liikevoittoon sisältyy kertaluoteisia eriä 1,5 (8,5) milj. euroa.  Kertaluonteiset erät tilikaudella 2014 liittyivät City24-asuntoportaalin myyntivoittoon ja omaisuuserien arvonalentumistappioon.  Vertailukauden liikevoittoon sisältyy kertaluonteinen myyntivoitto Mascus-liiketoiminnan myynnistä.

Talousmedia ja yrityspalvelut

Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentti on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Segmenttiin kuuluvat myös Kauppalehti Tietopalvelut, toimitilapalveluita tuottava Objektvision.se sekä asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma 360 -ryhmä.

Talousmedia ja yrityspalvelu -segmentin liikevaihto laski  6,7 % 53,0 (56,8) milj. euroon. Helmikuussa toteutunut BNS-liiketoimintojen myynnin vaikutus liikevaihdon laskuun oli 2,1 milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 43,0 (33,4) %. 

Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentin sisältöliikevaihto laski 3,5 % ja oli 16,2 (16,8) milj. euroa. Digitaalisten sisältötuottojen kasvu kattoi osittain painetun median sisältötuottojen laskua.

Vuoden 2014 aikana mainosmyynti laski 4,1 %, ja oli 15,6 (16,2) milj. euroa. Mainosmyynti verkossa kasvoi 14,4 % vertailukaudesta. 

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia olivat 46,4 (49,1) milj. euroa. Kokonaiskulujen väheneminen johtuu BNS-liiketoiminnan myynnistä.

Talousmedia ja yrityspalvelu -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,7 (7,8) milj. euroa ja liikevoitto 6,5 (7,8) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,6 (13,8) % liikevaihdosta.

Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja 0,7 (0,0) milj. euroa ja kuluja 0,5 (0,0) milj. euroa . Liikevoittoa laski asiakasmedialiiketoiminnan heikentynyt kannattavuus. Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät liittyivät BNS-liiketoiminnan myyntivoittoon, Alma360 toimintojen uudelleenjärjestelykuluihin sekä arvonalentumistappioon.

Valtakunnallinen kuluttajamedia

Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentissä raportoidaan IL-Median eri julkaisupalvelut.

Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentin liikevaihto laski vuonna 2014 4,2 % 46,9 (49,0) milj. euroon. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 27,0 (21,5) %.

Segmentin sisältöliikevaihto laski  tammi-joulukuussa 7,8 % 28,5 (30,9) milj. euroon. Iltalehden markkinaosuus vuonna 2014 oli 39,4 (39,8) %.

Segmentin mainosmyynti nousi 4,8 % ja oli 18,4 (17,5) milj. euroa. Painetun median mainosmyynti laski  17,4 %. Verkkomainosmyynti kasvoi  20,8 % ja oli 12,5 (10,4) milj. euroa.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 (4,7) milj. euroa ja segmentin liikevoitto 3,1 (4,7) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,8 (9,6) % liikevaihdosta.Vuoden 2014 kertaluonteiset kulut, 0,6 milj. euroa, liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin. Vertailuvuonna ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Alueellinen media

Alueellinen media -segmentissä raportoidaan Alma Aluemedian yli 30 sanomalehden kustannustoiminta  ja konsernin paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu. Segmentin tunnetuin media on Aamulehti.

Alueellinen media -segmentin liikevaihto laski  tammi-joulukuussa 1,3 % 145,2 (147,1) milj. euroon. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 2,6 (1,8) %. 

Segmentin sisältöliikevaihto laski  tammi-joulukuussa 3,1 % 65,5 (67,6) milj. euroon, mikä johtui painetun median levikkien laskusta.

Segmentin mainosmyynti laski 6,1 % ja oli 62,5 (66,5) milj. euroa. Painetun median mainosmyynti laski  6,7 %. Segmentin verkkomainosmyynti kasvoi  10,8 %  ja oli 2,1 (1,9) milj. euroa. 

Segmentin palveluliikevaihto kasvoi  32,7 % 17,2 (13,0) milj. euroa. Palveluliikevaihdon kasvu muodostuu ulkoisen painomyynnin kasvusta.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 135,8 (137,4) milj. euroa ja kokonaiskulut 137,2 (142,9) milj. euroa. Kokonaiskuluja laskivat sanomalehtien ja painotoiminnan tehostamistoimenpiteet.   Kertaluonteiset erät olivat -1,3 (-5,5,) milj. euroa. Vuoden 2014 kertaluonteiset kulut liittyivät liikearvon arvonalentumiseen. Vertailukauden kertaluonteiset erät liittyivät painotoiminnon uudelleenjärjestelyihin.

Toimintavarmuus Tampereen uudessa painolaitoksessa on palautunut normaalille tasolle ja paperihävikin määrää tuotantovaihdosten yhteydessä on saatu laskettua. Painotoiminta Rovaniemellä päättyi 31.3.2014, jolloin Pohjolan Sanomien ja Lapin Kansan painotyöt siirrettiin konsernin ulkopuoliseen painoon.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,6 (9,8) milj. euroa ja liikevoitto 8,3 (4,3) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,6 (6,6) % liikevaihdosta.

Osakkuusyhtiöt

Alma Media -konserni omistaa Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentissä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %.  Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median osavuosikatsaukseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median tässä osavuosikatsauksessa käytetty omistusosuus on 32,38 %.

Alma Media osti helmikuussa 35 % Suomen johtavan matkailun verkkopalvelu Rantapallo Oy:n osakekannasta. Rantapallo raportoidaan vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Alma Median osakkuusyhtiönä Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentissä.

Konsernin emoyhtiö

Konsernin emoyhtiön Alma Media Oyj:n raportoitu liikevaihto vuonna 2014 oli 26,6 (27,1) milj. euroa ja tilikauden tappio oli 36,4 (76,6) milj. euroa. Emoyhtiössä tehtiin vuonna 2014 45,1 (93,4) milj. euron alaskirjaus tytär- ja osakkuusyhtiösijoituksista. Emoyhtiön taseen loppusumma oli joulukuun 2014 lopussa 413,9 (471,1) milj. euroa 

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

KERTALUONTEISET ERÄT 2014 2013
milj. euroa 1-12 1-12
Digitaaliset kuluttajapalvelut
Arvonalentumistappiot -0,2 -0,2
Uudelleenjärjestelykulut 0,0 0,0
Myyntivoitot 1,7 8,5
Talousmedia & yritystieto
Arvonalentumistappiot -0,5 0,0
Uudelleenjärjestelykulut -0,5 0,0
Myyntivoitot ja -tappiot 0,7 0,0
Valtakunnallinen kuluttajamedia
Uudelleenjärjestelykulut -0,6 0,0
Myyntivoitot ja -tappiot 0,0 0,0
Alueellinen media
Arvonalentumistappiot -1,3 -4,7
Uudelleenjärjestelykulut -0,1 -0,8
Myyntivoitot ja -tappiot 0,1 0,0
Kohdistamaton
Uudelleenjärjestelykulut -0,2 0,0
Myyntivoitot ja -tappiot 0,0 0,0
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT -0,7 2,8
Osakkuusyhtiöosakkeiden arvonalennus 0,0 -5,0
KERTALUONTEISET ERÄT TULOKSESSA ENNEN VEROJA -0,7 -2,1

Tase ja rahoitusasema

Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2014 lopussa 256,1 (270,7) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 42,6 % (34,4 %) ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,17 (1,14) euroa. 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi-joulukuussa 26,5 (24,4) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 34,9 (26,7) milj. euroa. 

Konsernilla oli korollisia velkoja joulukuun lopussa yhteensä 83,0 (109,9) milj. euroa.  Korollisista veloista rahoitusleasingvelkoja oli yhteensä 69,5 milj. euroa, lainoja rahoituslaitoksilta 8,5 milj. euroa ja lyhytaikaisia yritystodistuksia 5,0 milj. euroa.

Joulukuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 71,1 (97,6) milj. euroa. Nettovelkojen lasku johtui yritysjärjestelyistä saaduista rahavirroista, alhaisemmasta investointitasosta sekä liiketoiminnan rahavirrasta. 

Alma Medialla on käytettävissä kaksi 20,0 milj. euron, sitovaa rahoituslimiittiä, jotka olivat 31.12.2014 kokonaan käyttämättä. Sen lisäksi yhtiöllä on 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.12.2014 käytetty 5,0 milj. euroa.

Alma Medialla ei ollut yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja tai -velkoja 31.12.2014.

Investoinnit

Alma Media -konsernin investoinnit olivat vuonna 2014 yhteensä 14,4 (62,8) milj. euroa. Investoinnit koostuivat uusien rekrytointipalveluyhtiöiden hankinnoista Unkarissa, Puolassa ja Tsekissä, osuuden kasvattamisesta Alma Career Oy:ssä Suomessa, osakkuusyhtiö Alkali Oy:n lunastamisesta konserniyhtiöksi sekä normaaleista käyttö- ja ylläpitoinvestoinneista.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat vuonna 2014 yhteensä 5,5 milj. euroa (5,3 milj. euroa vuonna 2013). Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin tuloslaskelmaan yhteensä 4,0 milj. euroa (4,2 milj. euroa vuonna 2013). Taseeseen aktivoitiin vuoden 2014 aikana yhteensä 1,5 milj. euroa kehittämismenoja (1,1 milj. euroa vuonna 2013). 31.12.2014 taseessa oli aktivoituja kehittämismenoja yhteensä 1,3 milj. euroa.

Henkilöstö

Vuoden 2014 aikana Alma Median palveluksessa oli keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna (ilman jakajia) 1 828 (1 969) henkilöä. Lehdenjakajien lukumäärä oli keskimäärin 985 (998).

Hallinto

Alma Media Oyj:n 20.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Niklas Herlinin,  Esa Lagerin, Petri Niemisvirran, Perttu Rinnan, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harri Suutarin. 

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Perttu Rinta ja Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Esa Lager puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Esa Lager, Niklas Herlin ja Erkki Solja sekä Petri Niemisvirta puheenjohtajaksi. 

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Perttu Rintaa, Esa Lageria ja Niklas Herliniä lukuun ottamatta hallitukseen valitut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis. 

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2014 on julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 ei jaeta osinkoa. Yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön taseen 31.12.2013 mukaisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta käytetään 76 100 000 euroa tappion kattamiseen. Tappion kattamisella parannetaan edellytyksiä voitonjakoon tulevina tilikausina.

Pääomanpalautus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautuksena 0,10 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiökokoushetkellä yhtiöllä oli 75 486 853 osaketta, minkä perusteella palautettava määrä oli 7 548 685 euroa. Pääomanpalautus maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli maksun täsmäytyspäivänä 25.3.2014 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Pääoman palautus maksettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1.4.2014.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään pääomanpalautuksesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän pääomapalautuksen enimmäismäärä on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiökokoushetkellä yhtiöllä on 75 486 853 osaketta, minkä perusteella palautettava määrä on enintään 7 548 685 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka.

Muut yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön taseen 31.12.2013 mukaista ylikurssirahastoa määrältään 319 295 759 euroa 200 000 000 eurolla ja siirtää alentamismäärä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön oma pääoma on lähes kokonaan sidottua omaa pääomaa, ja oman pääoman rakenteen ja voitonjaon kannalta on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön pääomarakennetta niin, että sidotun oman pääoman osuus koko omasta pääomasta laskee. Ylikurssirahasto on yhtiön sidottua omaa pääomaa, minkä vuoksi ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulutusmenettelyä. Kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 15 000 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka.

Osake

Tammi-joulukuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 5 977 028 Alma Median osaketta, mikä vastasi 7,9 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.12.2014 oli 2,75 euroa. Vuoden 2014 aikana alin kaupankäyntikurssi oli 2,55 euroa ja ylin 3,16 euroa.  Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 207,6 milj. euroa.

Optio-ohjelma ja osakepalkkiojärjestelmä

Alma Medialla on optio-ohjelma 2009. Optio-ohjelma on konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmä. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2009 optio-ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,0 %. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmista on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2012 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksoilta 2012 ja 2013 ei suoritettu palkkiota osakepalkkiojärjestelmän perusteella. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014 perustuu Alma Media -konsernin kannattavuuteen, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi kolmen kalenterivuoden mittainen Alma Media -konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 - 2014, jolta ei odoteta maksettavan palkkiota. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä.

Hallituksen muut valtuutukset

Hallituksella ei ole voimassa muita valtuuksia.

Markkinatakaus

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Vuoden 2014 aikana yhtiö vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:

Mariantorp Oy ilmoitti 18.9.2014 hankkineensa 200 000 Alma Media Oyj:n osaketta.  Mariantorp Oy:n osuus Alma Median osakepääomasta ja äänimäärästä on kauppojen jälkeen noin 15,2 %.

Riskit ja riskienhallinta

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan ja hallitaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat painetun median osalta lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, mainosmyynnin pysyvä vähentyminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Alma Median strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia digitaalisissa kuluttaja- ja yrityspalveluissa.

Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mainosmyynnin kehitykseen. Mainosmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Itä- ja Keski-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta. Liiketoiminnan laajentuminen kotimaan ulkopuolelle on vähentänyt yhdellä markkina-alueella toimimisen riskiä.

Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

Kestävä kehitys

Alma Media on eettisellä ohjeistuksellaan sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Alma Media osallistuu vuosittain sijoittajille suunnattuun Carbon Disclosure Project-ilmastoraportointiin (CDP), jossa se sijoittui lokakuussa 2014 pohjoismaisten mediayhtiöiden kärkeen. Lisäksi Alma Median osake on sisällytetty OMX GES Sustainability Finland -indeksiin. Alma Media on jäsenenä Nordic Media CR Forum- ja Finnish Business & Society -yritysvastuuverkostoissa.

Alma Median liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät hankintoihin, paino- ja jakelutoimintaan sekä kiinteistöihin. Vuonna 2014 yhtiön lehtipainoissa käytettiin 23 956 (23 489) tonnia sanomalehtipaperia. Alma Media käytti vuonna 2014 sähköenergiaa 13 298 (16 333) megawattituntia. Sähkönkulutus laski edellisvuodesta 18,6 %. Lisätietoja konsernin Kestävä media -yritysvastuuohjelmasta on saatavilla Alma Median verkkosivuilla.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Alma Media osti JM Tieto Oy:n koko osakekannan, joka toteutetaan vaiheittaisena hankintana. Alma Media omisti ennestään yhtiöstä 20 %. JM Tieto Oy on B2B-myynnin tehostamiseen erikoistunut yhtiö, joka keskittyy markkinointitietoon ja sen hyödyntämiseen. Kevään 2015 kuluessa JM Tieto organisoidaan osaksi Kauppalehti Tietopalvelut -liiketoimintaa.

Alma Media konserniin kuuluva tytäryhtiö Alma Media Kustannus Oy on käynnistänyt neuvottelut Suomalainen Lehtipaino Oy:n kanssa Alma Median Kainuun lehtiliiketoiminnan myymisestä. Kaupan toteutuessa maakuntalehti Kainuun Sanomat, kaupunkilehti Koti-Kajaani ja kolme tilattavaa paikallislehteä siirtyisivät ostajalle arviolta maaliskuun puoliväliin mennessä. Alma Media Kustannus Oy kustantaa Kainuussa 7-päiväistä Kainuun Sanomia sekä 2-päiväisiä Koti-Kajaania, Ylä-Kainuuta, Kuhmolaista ja Sotkamo-lehteä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 11,5 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2014 maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman palautusta 0,12 (0,10) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2014, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 9 058 422 (7 548 685) euroa.

Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2014 yhteensä 179 932 379 (23 905 611) euroa. Konsernin emoyhtiön tilikauden tulos oli -36 424 547 (-76 559 758) euroa.  Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.  Pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2015 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen maksupäivä on 26.3.2015.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa