Emoyhtiön tase (FAS)
MEUR 31.12.2014 31.12.2013
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 12 4,0 4,0
Aineelliset hyödykkkeet 13 2,6 2,8
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 14 365,3 419,5
Muut sijoitukset 14 8,4 10,2
Pysyvät vastaavat yhteensä 380,3 436,5
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset 15 27,6 27,8
Rahavarat 5,9 6,8
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 33,6 34,6
Vastaavaa yhteensä 413,9 471,1
MEUR 31.12.2014 31.12.2013
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 45,3 45,3
Ylikurssirahasto 119,3 319,3
Muut rahastot 5,4 5,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 216,4 100,0
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 0,0 0,5
Tilikauden voitto (tappio) -36,4 -76,6
Oma pääoma yhteensä 16 349,9 393,9
Pakolliset varaukset 17 0,2
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 18 8,2 1,6
Lyhytaikainen vieras pääoma 19 55,8 75,4
Vieras pääoma yhteensä 64,0 77,0
Vastattavaa yhteensä 413,9 471,1

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa