Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS)
MEUR 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto -36,4 -76,6
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 0,9 0,9
Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot -0,0 -8,8
Nettorahoituskulut 39,3 81,9
Verot 0,9 2,5
Varausten muutos -0,2 0,0
Muut oikaisut -9,6 -2,5
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 1,7 -3,1
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 8,7 -10,1
Saadut osinkotuotot 5,6 11,2
Saadut korkotuotot 0,9 1,1
Maksetut korkokulut -0,7 -0,9
Maksetut verot -2,6 -0,0
Liiketoiminnan rahavirta 8,4 -4,2
Investoinnit
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,7 -2,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,1
Myönnetyt lainat -0,5 -0,8
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,7 0,4
Ostetut tytäryhtiöt 0,0 -2,7
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 12,2 12,4
Ostetut ja myydyt osakkuusyhtiöt -0,4 0,0
Investointien nettorahavirta 11,2 6,6
Rahavirta ennen rahoitusta 19,6 2,4
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen nostot 6,5
Lyhytaikaisten lainojen nostot 152,5 143,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -180,5 -160,5
Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) 8,6 12,9
Saadut konserniavustukset 8,7
Maksetut osingot ja pääomanpalautus -7,5 -7,5
Rahoituksen nettorahavirta -20,5 -3,0
Rahavarojen muutos (lisäys+ / vähennys -) -0,9 -0,6
Rahavarat tilikauden alussa 6,8 7,4
Rahavarat tilikauden lopussa 5,9 6,8

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa