Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Perustiedot

Alma Media Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Sen kotipaikka on Helsinki ja osoite Alvar Aallonkatu 3 C, PL 140, 00101 Helsinki.

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen (FAS = Finnish Accounting Standards) tilinpäätössäännöstön mukaisesti.

Emoyhtiö on perustettu 27.1.2005. Vanha Alma Media Oyj sulautui 7.11.2005 Almanova Oyj:öön, joka otti sulautumisen jälkeen Alma Media Oyj -nimen. Sulautumisen yhteydessä muodostunut fuusioerotus on aktivoitu konserniosakkeisiin.

Pysyvät vastaavat

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalentumisilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu alkuperäisten hankinta-arvojen ja arvioidun taloudellisen pitoajan perusteella. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Käytetyt poistoajat ovat seuraavat:

Rakennukset 30–40 vuotta
Rakennelmat  5 vuotta
Koneet ja kalusto  3–10 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot  5–10 vuotta
Aineettomat oikeudet 5–10 vuotta

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan kuluksi sillä kaudella, jolloin ne ovat syntyneet. Kehittämismenot aktivoidaan silloin kun on odotettavissa, että aineettomasta hyödykkeestä tulee vastaista taloudellista lisäarvoa ja siitä syntyvät menot kyetään luotettavasti määrittämään.

Verot

Tuloslaskelmaan on kirjattu tuloveroina tilikauden tulosta vastaava vero ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut. Laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu emoyhtiön kirjanpitoon.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöksessä saatavat ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Myynteihin ja ostoihin liittyvät kurssierot on käsitelty tuloslaskelmassa kyseisten erien oikaisuerinä. Lainoihin ja lainasaamisiin liittyvät toteutuneet ja toteutumattomat kurssierot on kirjattu tuloslaskelman muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Emoyhtiöllä ei ole merkittäviä valuuttalainoja.

Eläkejärjestelyt

Emoyhtiön henkilöstön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty pääosin eläkevakuutusyhtiössä.

Muut työsuhde-etuudet

Emoyhtiössä ovat voimassa keväällä 2009 liikkeelle lasketut ja johdolle suunnatut optiojärjestelyt sekä vuonna 2012 myönnetty osakepalkkiojärjestelmä. Suomalaisen FAS-tilinpäätössäännöstön mukaisesti optioetuutta eikä osakepalkkiota ei ole arvostettu käypään arvoon, eikä laskennallista työsuhde-etuutta ole kirjattu tulosvaikutteisesti kuluksi.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa