Taloudellinen kehitys

Alma Median liikevaihto pysyi vuonna 2014 lähes edellisvuoden tasolla. Painetun median liikevaihto laski Suomen yleisen taloustilanteen painamana. Sen sijaan Alma Median digitaalinen rekrytointipalveluliiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa oli vahvassa kasvussa koko vuoden ja pysyi myös erinomaisella kannattavuustasolla. Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä ulkomainen rekrytointiliiketoiminta kasvoi 25,4 prosenttia.

Liikevaihto

Alma Median vuoden 2014 liikevaihto laski edellisvuodesta 1,6 prosenttia ja oli 295,4 (300,2) miljoonaa euroa.

Alma Median voimakas panostus digitaaliseen kehitykseen tuotti tulosta. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 94,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2014 digitaalinen mainosmyynti kasvoi 9,4 prosenttia ja lähes saavutti painetun median mainosmyynnin tason. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 32,0 (28,1) prosenttia.

Sisältöliikevaihto laski 4,5 prosenttia 110,1 (115,3) miljoonaan euroon. Digitaalinen sisältöliikevaihto kasvoi yli 40 prosenttia, mutta sen kasvu ei riittänyt kompensoimaan painetun median tilaus- ja irtonumerotuottojen laskua.

Mainosmyynnin liikevaihto laski 0,6 prosenttia 146,4 (147,3) miljoonaan euroon. Mainosmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 49,5 (49,1) prosenttia. Painettujen lehtien mainosmyynti laski 7,8 prosenttia vertailukauden tasosta ja oli 73,7 (80,0) miljoonaa euroa. Verkkomainosmyynti kasvoi 9,4 prosenttia 72,7 (66,5) miljoonaan euroon. 

Palveluliikevaihto kasvoi 38,8 (37,6) miljoonaan euroon. Palveluliikevaihtoon sisältyvät mm. Kauppalehti Tietopalveluiden, asiakasimedian ratkaisuja tuottavan Alma 360 -ryhmän ja E-kontaktin liiketoiminnot sekä Alma Manun konsernin ulkoisille asiakkkaille myydyt paino- ja jakelupalvelut.

Liikevoitto ja tilikauden tulos

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 11,5 prosenttia 21,4 (24,2) miljoonaan euroon ja oli 7,2 (8,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto oli 20,7 (27,0) miljoonaa euroa, ja se heikkeni 7,0 (9,0) prosenttiin liikevaihdosta.  

Tilikauden 2014 tulos laski 15,7 (16,0) miljoonaan euroon. 

Tase ja rahoitusasema

Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2014 lopussa 256,1 (270,7) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 42,6 (34,4) prosenttia ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,17 (1,14) euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli loka-joulukuussa 6,2 (8,7) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 8,7 (7,5) miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi-joulukuussa 26,5 (24,4) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 34,9 (26,7) miljoonaa euroa. 

Konsernilla oli korollisia velkoja joulukuun lopussa yhteensä 83,0 (109,9) miljoonaa euroa. Korollisista veloista rahoitusleasingvelkoja oli yhteensä 69,5 miljoonaa euroa, lainoja rahoituslaitoksilta 8,5 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia yritystodistuksia 5,0 miljoonaa euroa.

Joulukuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 71,1 (97,6) miljoonaa euroa. Nettovelkojen lasku johtui yritysjärjestelyistä saaduista rahavirroista, alhaisemmasta investointitasosta sekä liiketoiminnan rahavirrasta. 

Alma Medialla ei ollut yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneitä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja tai -velkoja 31.12.2014.

Alma Medialla on käytettävissä kaksi 20,0 miljoonan euron sitovaa rahoituslimiittiä, jotka olivat 31.12.2014 kokonaan käyttämättä. Sen lisäksi yhtiöllä on 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma Suomessa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.12.2014 käytetty 5,0 miljoonaa euroa. 

Alma Median osake noteerataan NASDAQin Helsingin pörssissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Kaupankäynti Alma Median osakkeella muilla kauppapaikoilla oli vuonna 2014 hyvin vähäistä. 

Tammi-joulukuussa 2014 NASDAQin Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 5 977 028 Alma Median osaketta, mikä vastasi 7,9 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.12.2014 oli 2,75 euroa. Vuoden 2014 aikana alin kaupankäyntikurssi oli 2,55 euroa ja ylin 3,16 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 207,6 miljoonaa euroa.

 

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 179 932 379 (23 905 611) euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2014 maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 (2013 pääoman palautus 0,10) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2014, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 9 058 422 (2013 pääoman palautus 7 548 685) euroa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Alma Median pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Alma Median taloudelliset tavoitteet

2011

2012

2013

2014

Tavoite-taso

Digitaalisen liiketoiminnan kasvu

16,3 %

36,8 %

8,4 %

11,9 %

> 15 %

Sijoitetun pääoman tuotto ROI, %

25,7 %

13,8 %

10,0 %

9,8 %

> 15 %

Osinkosuhde*

103 %

45 %

50 %

63 %**

> 50 %

*Sisältää pääomanpalautuksen osakkeenomistajille.

** Perustuu hallituksen ehdotukseen yhtiökokoukselle.

Taloudelliset tavoitteet heijastavat Alma Median strategian ja liiketoiminnan kehittämisen painopisteitä. Pitkän aikavälin tavoitteisiin päästään kehittämällä digitaalista media- ja palveluliiketoimintaa ja parantamalla julkaisutoiminnan laatua ja kustannustehokkuutta sekä yhtiön että sijoittajan näkökulmasta optimaalisesti.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa