Ympäristö

Global Reporting Initiative (GRI) -yritysvastuuorganisaatio julkaisi keväällä 2012 mediasektorille suunnatun erikoisohjeistuksen. Alma Media on julkaissut vuodesta 2013 lähtien ensimmäisenä suomalaisena mediayhtiönä GRI:n Media Sector Supplement -ohjeistuksen mukaisen yritysvastuuraportin.

Alma Median vuonna 2013 valmistunut ympäristötutkimus, joka toteutettiin yhdessä VTT:n ja ruotsalaisen Center for Sustainable Communications -tutkimuslaitoksen kanssa, on ollut Alma Median ympäristövastuun kehittämisessä merkittävässä roolissa. Ympäristötutkimus tarkasteli painetun ja digitaalisen median vaikutuksia.

Alma Media oli edelleen vuonna 2014 mukana globaalissa Carbon Disclosure Project (CDP) -ilmastoselvityksessä, ja sijoittui pohjoismaisten mediayhtiöiden kärkeen. Vuodesta 2011 Alma Media on kuulunut YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittajiin.

Ympäristövastuu uusien kiinteistöjen vahvuutena

Alma Median ja sen yksiköiden merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät paino- ja jakelutoimintaan, kiinteistöihin, hankintoihin ja matkustamiseen. Töölönlahdelle Helsinkiin joulukuussa 2012 valmistunut Alma Median uusi toimitalo ja Tampereella keväällä 2013 toimintansa aloittanut uusi sanomalehtipaino pienentävät suoria ympäristövaikutuksia siellä, missä ne ovat suurimmillaan. Molemmissa hankkeissa minimoitiin sekä rakentamisen että käytön aikaiset ympäristövaikutukset. Rakennuksille myönnettiin vuoden 2013 aikana LEED-ympäristösertifikaatit. Töölönlahden toimitalo ylsi sertifioinnissa ympäristöasioiden erinomaisesta huomioinnista kertovaan kultatasoon. Tampereen painotalo puolestaan on tiettävästi maailman ensimmäinen LEED-sertifioitu painotalo.

Töölönlahden toimitalossa ja sen sijainnissa ympäristöasiat huomioitiin esimerkiksi seuraavasti:

- Energiatehokkaat talotekniikkaratkaisut
- Parkkipaikat maan alla ja parkkihallissa sähköautojen latauspisteet
- Rakennus- ja käyttövaiheen jätehuolto monipuolisine kierrätysmahdollisuuksineen
- Erinomaiset julkiset liikenneyhteydet

Painotoiminnassa korostuvat materiaali- ja energiatehokkuus

Alma Media kehittää omaa ympäristövastuutaan parantamalla materiaali- ja energiatehokkuuttaan. Tietoa potentiaalisista tehostamismahdollisuuksista saatiin vuoden 2012 ympäristötutkimuksesta. Uusi paino ja toimitalo parantavat Alma Median kiinteistöjen energiatehokkuutta merkittävästi. Tampereen uudessa painorakennuksessa on muun muassa lämmön talteenottojärjestelmä, joka ottaa poistoilmasta talteen yli 80 prosenttia. Uuden painokoneen tuotantoteho on myös entistä parempi, ja pesuliuottimien ja veden käyttö on vähentynyt.

Uuden painon myötä materiaalihukka on pienentynyt selvästi; vuonna 2014 makulatuurin määrä edellisvuoteen verrattuna vähentyi 11 prosentilla. Käyttöönottovuonna 2013 uuden painon makulatuuriprosentti* ei vielä pienentynyt verrattuna vanhaan painoon, koska sisäänajovaiheen ongelmat ja testiajot tuottivat normaalia enemmän hukkamateriaalia.
Materiaalitehokkuuteen kuuluu myös jätteen hyötykäyttö: lähes kaikki painossa syntyvä jäte on toisten yritysten raaka-ainetta. Vuonna 2014 kaikki painossa syntyvä jäte päätyi joko kierrätykseen tai muuhun hyötykäyttöön, eikä loppusijoitettavaa jätettä syntynyt enää lainkaan.

Vuoden 2014 aikana painotoiminnan haitalliset VOC-päästöt (haihtuvat yhdisteet) onnistuttiin pitämään erittäin matalina, mutta päästöt kasvoivat hieman edellisvuodesta ollen vuonna 2014 4488 kg (vuonna 2013: 4200 kg). Lievä kasvu johtui raaka-ainevalmistajien tarkentuneesta raportoinnista liittyen raaka-ainekomponenttien mahdollisiin jäämiin. Painokoneen puhdistuksessa käytettävät kemikaalit ovat jo aiemmin olleet VOC-vapaita, ja vuodesta 2012 myös kostutusveden lisäaineiden VOC-aineet on vähennetty minimiin. Alma Median Tampereen paino kuuluikin kansainvälisesti ensimmäisiin painoihin, jotka ottivat nämä lähes VOC-päästöttömät lisäaineet käyttöön.

*Makulatuuriprosentti kertoo painotoiminnassa syntyvän hukkamateriaalin osuuden koko materiaalista.

Toimintatapojen ja hankinnan kehitys säästävät ympäristöä

Alma Media voi vaikuttaa ympäristörasitteisiinsa erityisesti hankintojensa kautta. Tällä hetkellä ympäristö huomioidaan erityisesti sanomalehtipaperin hankinnassa. Paperinvalmistuksella on vaikutuksia paitsi ilmastonmuutokseen ja resurssien vähenemiseen niin myös luonnon monimuotoisuuteen. Vuonna 2014 Alma Median käyttämästä sanomalehtipaperista 75 prosenttia sisälsi kierrätyskuitua. Kaikesta Alma Median painoissa käytetystä sanomalehtipaperimassasta kierrätyskuidun osuus oli 38 prosenttia. Myös kemikaali- ja painolevyvalinnoissa ympäristöasiat ovat keskeinen hankintaperuste.

Alma Media voi pienentää ekologista jalanjälkeään tehokkaasti myös muuttamalla omia tapojaan toimia. Yhtiössä on otettu viimeisen viiden vuoden aikana käyttöön uusia videoneuvottelujärjestelmiä sekä muita etätyöskentelyä helpottavia välineitä, joiden ansiosta matkustuksen määrää ja ympäristöjalanjälkeä on saatu pienennettyä. 

Vuonna 2014 Alma Median eri yksiköissä oli yhteensä 23 asennettua videoneuvottelujärjestelmää. Sen lisäksi Alma Median sisäisiä video- tai puhelinpalavereita pidettiin runsaasti Lync-viestijärjestelmän välityksellä. Tilastojen mukaan videoneuvottelujärjestelmän tai Lyncin välityksellä pidettiin viime vuonna joka kuukausi keskimäärin 600 sisäistä palaveria, mikä vastaa noin 7000 kokoustuntia koko vuonna. Todellisuudessa luku oli huomattavasti tätäkin suurempi, sillä tilastoiduissa palaverimäärissä eivät ole mukana esimerkiksi pienet, pelkästään kahden hengen väliset Lync-palaverit.

Alma Media on myös onnistunut pienentämään viime vuosina merkittävästi tulostettavien sivujen määrää. Myös tässä on taustalla muutos toimintatavassa: tulostavien laitteiden määrää eri yksiköissä on vähennetty aiemmasta hieman alle 500 laitteesta nykyiseen 140 laitteeseen. Samanaikaisesti Alma Median työntekijät ovat ryhtyneet suosimaan pelkästään digitaalisessa muodossa olevia dokumentteja, joten tulostettujen sivujen määrä on vähentynyt 40 prosenttia nykyiseen noin 3,2 miljoonaan sivuun vuodessa.

Kestävä media -yritysvastuuohjelman tavoitteena on, että ekologisuus otetaan yhä vahvemmin osaksi myös ICT-hankintoja. Ympäristötutkimus osoitti, että ICT-laitteilla ja -infrastruktuurilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, joiden tarkempi selvittäminen ja hillitseminen on erittäin tärkeää digitaalisen median käytön kasvaessa. 

Myös konsernin leasing-autokannan keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä seurataan. Tavoitteeksi on asetettu keskipäästön vähentäminen 8 prosentilla vuodesta 2013 vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2014 konsernin autokannan keskimääräinen CO₂-päästöluku oli 135 g CO₂-ekvivalenttia per kilometri (2013: 141g). 

Ympäristövastuun avoin viestintä lisää tietoisuutta

Vuonna 2014 järjestettiin kolmatta kertaa Ratkaisun paikka -yritysvastuutapahtuma, jossa Alma Media oli päämediakumppanina. Alma Media oli mukana tarjoamassa tapahtumalle näkyvyyttä, juontajia ja puheenvuoron. Osallistumisen tavoitteena oli viedä yritysvastuuajattelua Suomessa eteenpäin, ja tavoitteessa onnistuttiin: tapahtuma ylitti noin 700 kävijällään ja erittäin myönteisellä palautteellaan kaikki tavoitteet. 

Alma Media osallistuu aktiivisesti toimialan yhteisiin ympäristöponnistuksiin, kuten Viestinnän Keskusliiton (VKL) ja VTT:n Shape-tutkimukseen, jossa tarkastellaan ihmisten mediankäyttöä ympäristövaikutusten näkökulmasta. Kansainvälisesti Alma Media vei koko painetun ja digitaalisen median ympäristöasioita vahvasti eteenpäin teettämällään ja aktiivisesti viestimällään tutkimustyöllä.

Alma Media on ollut vuodesta 2012 lähtien mukana Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit-verkostossa, jonka tavoitteena on luoda yhteistyötä ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Vuonna 2014 Alma Media jatkoi aktiivista osallistumistaan verkostoon toteuttamalla yhteisen tapahtuman Ilmastokumppaneiden kanssa tammikuussa 2014. 

Ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteet

Katso taulukko – Ilmastonmuutoksen torjunta

Ympäristötunnusluvut

Katso taulukko – Ympäristötunnusluvut

Hiilidioksidiekvivalentti on suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta eli kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua globaalia ilmastoa lämmittävää vaikutusta (Global Warming Potential). Hiilidioksidiekvivalentti saadaan muuntamalla muiden kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta eli globaalia lämmityspotentiaalia.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa