Tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Vuonna 2014 Alma Media jatkoi omia toimiaan ja yhteistyötään media-alan ympäristövaikutusten pienentämiseksi, henkilökunnan kehittämiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Vuonna 2014 yritysvastuun painopisteissä korostuivat myös journalismin yhteiskunnalliset vaikutukset ja paikallinen sosiaalinen vastuu.

Mediayhtiön suurimmat vaikutukset syntyvät sisällöistä. Kullakin Alma Mediaan kuuluvalla medialla on vastuu journalistisesta sisällöstään. Alma Median tehtävänä on herättää keskustelua sananvapauteen liittyvästä vastuusta ja lisätä tietoisuutta siitä ajatusjäljestä, jonka media jättää yleisöihin ja yhteiskuntaan. 

Vuonna 2014 yhtenä painopisteenä oli median ympäristövaikutuksiin liittyvän työn ja yhteistyökumppanuuksien jatkaminen. Alma Media osallistuu vuosittain sijoittajille suunnattuun Carbon Disclosure Project -ilmastoraportointiin (CDP), jossa se sijoittui lokakuussa 2014 pohjoismaisten mediayhtiöiden kärkeen. Osoituksena ympäristötyöstään Alma Media sai vuonna 2013 uudelle Töölönlahden toimitalolleen ja Tampereen painolleen LEED-ympäristösertifikaatit.

Nuorisotyöttömyyden torjunta oli vuoden toinen painopiste. Jo neljättä vuotta Alma Media ja siihen kuuluva Monster olivat pääyhteistyökumppaneina mukana tukemassa ja toteuttamassa Suomen lasten ja nuorten säätiön Vastuullinen kesäduuni -hanketta. Vuoden 2014 kampanjaan osallistui 176 vastuullista työnantajaa, ja kampanjan puitteissa tarjottiin yli 33 000 kesä- ja kausityöpaikkaa. Vuonna 2015 Alma Media ja Monster ovat taas mukana, nyt hanketta vetää Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. 

Vuosien 2013-2014 aikana Alma Media osallistui aktiivisesti ajatusjälkeä (engl. brainprint) koskevaan tutkimukseen ja keskusteluun niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Journalismin vaikutusten ohella puhuttiin myös mainonnan vaikutuksista ja siitä, kuinka kulutuksen rinnalla mainonnalla voidaan edistää myös kestävää kehitystä.

Kestävä media -ohjelma toteutuu Alma Median ja jokaisen almamedialaisen tapana toimia ja henkilöstön työtehtävissään tekeminä valintoina. Erilaiset paikallisen yhteisön sosiaalisen vastuun projektit ovat esimerkki vaikuttamiskeinoista, jotka ovat jokaisen työntekijän ulottuvilla, ja joihin Alma Media tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvasti. Näin Alma Median yritysvastuutavoitteita toteuttavat kaikki työntekijät ja yksiköt omalla jokapäiväisellä toiminnallaan. Alma Media on kuitenkin asettanut myös erillisiä yritysvastuutavoitteita, jotka tukevat vastuutekojen toteuttamista jokapäiväisessä työssä ja liiketoiminnassa. Ohessa esitettyjen tavoitteiden lisäksi yritysvastuuseen liittyviä tavoitteita on kuvattu esimerkiksi ympäristöä ja henkilöstöä käsittelevissä osioissa.

Vuodelle 2015 suunniteltuja yritysvastuun ja kestävän median kehitysalueita ja tavoitteita käsitellään Katse vuoteen 2015-osiossa.

Tavoitteet 2013–2016 Toteutuminen 2014 Toimenpiteet 2014 Toimenpiteet 2015–2016
Yritysvastuun johtaminen ja koordinointi
Hankintaketjun vastuullisen johtamisen kehittäminen ** Hankintaketjun kehittämistä on jatkettu, mutta vastuullisen hankinnan liitettä ei ole vielä lanseerattu. Vastuullisen hankinnan liite, hankintaketjun raportoinnin kehitys
Yritysvastuun entistä vahvempi integrointi riskienhallintaan, nousu toiselta sijalta pohjoismaisten mediayritysten parhaaksi CDP-selvityksessä. ** Riskienhallinnan kokonaisuudistus edelleen työn alla, CDP:ssä paras pohjoismainen mediatalo (78p.) Riskienhallinnan
kehittäminen
Sisäisen yritysvastuuviestinnän kehittäminen, Kestävä media -teematyöpajojen lanseeraus. ** Kestävä media-työpajojen jatko Digitaalisten sisältöjen ja aktiviisen sisäisen yritysvastuukeskustelun kehittäminen sisäisen yritysvastuun
tehostamiseksi.
Liiketoimintastrategian
Kestävä media -näkökulman kehittäminen ja ratkaisujen lanseeraaminen
* Toimintaympäristön kartoitukseen otettu mukaan yritysvastuu. Yritysvastuun liiketoimintahyötyjen kehittäminen. Yritysvastuun lisääminen mediamyynnin palettiin.
Sidosryhmävuorovaikutus
Aktiivinen mediakumppanuus Ratkaisun paikka – yritysvastuutapahtuma *** Aktiivisella mediakumppanuudella kävijätavoite ylittyi selvästi Mukana Ratkaisun paikka -yritysvastuu-
tapahtumassa osallistujana
Aktiivinen pääyhteistyö-
kumppanuus Vastuullinen kesäduuni 2014 -kampanjassa ja sen kehittämisessä
*** Neljättä kertaa pääyhteistyökumppanina kehittämässä Suomen lasten ja nuorten säätiön Vastuullinen kesäduuni 2014 -kampanjaa, jossa mukana olleiden yritysten määrä kasvoi edellisvuodesta. Aktiivinen pääyhteistyö-
kumppanuus Vastuullinen kesäduuni 2015
-kampanjassa ja sen kehittämisessä Alma Median ja Alma Career:n Monsterin kautta.
Nordic Media CR Forum *** Yhteistyön avulla kehitettiin Kestävä media -ohjelmaa, datan yksityisyyteen liittyvien teemojen kehittäminen Nordic Media CR Forumin tunnettuuden parantaminen Suomessa, Alma Median Kestävä media-ohjelman kehitys yhteistyön avulla.
Aktiivinen osallistuminen Helsingin kaupungin Ilmastokumppanuus-
verkostoon
*** Mukana tuomassa sisältöjä mm. verkoston vuosiseminaariin. Ilmastokumppaneiden ja Alma Median yhteinen seminaari Aktiivinen osallistuminen Ilmastokumppanuus-verkostoon jatkuu
Henkilöstön vapaaehtoistyö-
mahdollisuuksien kehittäminen
* Muutamia vapaaehtoistempauksia järjestetty, mutta ei systemaattista ohjelmaa Vapaaehtois-
mahdollisuuksien lisääminen, vapaaehtoistyö-
mahdollisuuden kytkeminen Alma Median sosiaalisen vastuun hankkeeseen.
Sosiaalisen vastuun projektit ja hankkeet paikallistason ** Monenlaisia paikallisyhteisön arkea parantavia sosiaalisen vastuun projekteja mm. Tampereen seudulla. Laajennetaan sosiaalisen vastuun paikallishankkeita muille paikkakunnille ja Alma Median yksiköihin.
Vastuullinen journalismi
Brainprint-keskustelun ja -hankkeen jatkaminen Alma Median eri medioissa. *** Aktiivinen kansainvälinen osallistuminen brainprint-keskusteluun, Ajatusjälki-teemaan liittyvän keskustelun ylläpito. Aktiivisen sisäisen
brainprint-keskustelun ylläpito.
Vastuulliseen ja vapaaseen journalismiin liittyvän keskustelun herättäminen * Ajatusjälki – käsitteen esiinnosto Alma Median konsernitasolla. Ajatusjälki-keskustelun jatkaminen sisäisesti ja laajentaminen Alma Median ulkopuolelle
Vastuullinen mainonta ja markkinointi
Mainonnan koko elinkaaren ympäristövaikutusten kartoittaminen ja viestiminen yhteistyökumppaneiden kanssa ** Vastuullinen markkinointi –yhteistyö Aegis Median kanssa Mainonnan elinkaaren ympäristövaikutusten kartoittamisen kehitys.
Keskustelun herättäminen vastuullisesta mainonnasta , markkinoinnista sekä liiketoiminnan kehityksestä ** Goodvertising ja tulevaisuuden kestävä yritystoiminta-teemat mainostaja-asiakkaille Alma Median Creation2015-seminaarissa 11/2014 ja omissa sisällöissä. Yhteistyö Aegis Median kanssa. Alma Median Creation2015-seminaarien jatko, joissa käsiteltävät teemat kytkeytyvät ajankohtaisiin vastuulliseen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen.
Ympäristövastuu
Ympäristötutkimuksen laajan viestinnän jatkaminen ja mahdollisten jatkoprojektien suunnittelujatko-
projektien suunnittelu
*** Alman omasta tutkimuksesta viestitty edelleen, Shape Median vuonna 2014 julkaistujen tutkimustulosten hyödyntäminen Alma Median omassa ympäristövastuun kehitystyössä. Tutkimusten hyödyntäminen jatkokehityksessä.
Ympäristöasiat Alma Median uudessa toimitalossa Töölönlahdella *** LEED-sertifikaatti (Gold-taso) myönnetty uudelle talolle. Henkilöstön aktivointi ympäristötyössä talon mahdollistamien arkisten ympäristötekojen kautta. Henkilöstön edelleen aktivointi ympäristötyössä.
Ympäristöasiat Alma Median uudessa painotalossa Tampereella ** LEED-sertifikaatti myönnetty uudelle painotalolle Alma Manun painotalon ympäristösertifioinnin valmistelu
Ympäristötavoitteiden tarkentaminen uusien kiinteistöjen myötä * Tarkennusprosessi kesken johtuen laskentaprosessin kehittämisestä Ympäristötavoitteiden tarkentaminen
Yritysvastuuraportoinnin kehittäminen
Raportoinnin kehityksen seuranta ja omien prosessien päivittäminen kehityksen mukaan ** Mediasektorin GRI Media Sector Supplement käytössä, G4-valmistelut aloitettu. Valmistautuminen G4-raportointiin
Datankeruun parantaminen ympäristö-
ja henkilöstöasioissa
** Ympäristötietojen osalta jätteitä ja vedenkulutusta ei vielä pystytä raportoimaan koko konsernin osalta. Ympäristödatan keruuprosessin uudistus ja kerätyn ympäristödatan verifiointi
Uusi tavoite 2015-2016
Alma Manun painotalon ympäristösertifionti * - Ympäristösertifioinnin valmistelu
Alma Media monimuotoisuus-
selvityksen laatiminen. Monimuotoisuus-
verkoston työkalut osaksi henkilöstöhallinnonan
toimintaa.
* - Monimuotoisuus-
sitoumus allekirjoitettu 01/2015. Alma Media FIBS ry:n monimuotoisuus-
verkoston jäseneksi
Alma Median konsernitasoisen sosiaalisen vastuun hankkeen kehitys * - Konsernitason sosiaalisen vastuun hankkeen valmistelu ja aloitus vuoden 2014 aikana
* toimenpiteet aloitettu
** merkittävää parannusta tavoitteen suhteen, jatkokehitystä suunnitteilla
*** tavoite saavutettu

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa