Henkilöstö

Yksikkörajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen, esimiestyön kehittäminen ja digitaalisen osaamisen syventäminen leimasivat Alma Median henkilöstön vuotta 2014.

Koko konsernin yhteistä sisäistä viestintää ja osallistumista kehittävä Yammer-keskustelualusta otettiin laajasti henkilöstön käyttöön vuonna 2014. Yammerin käyttöönoton tavoitteina on ollut sisäisen keskustelun mahdollistaminen ja aktivointi, sisäisen yhteistyön helpottaminen yli yksikkörajojen, ideoiden ja innovaatioiden lisääminen sekä vahvemman, yhtenäisen yrityskulttuurin ja identiteetin luominen.

Helsingin uudet toimitilat ja Tampereen uusi painotalo paransivat edelleen vuonna 2014 näissä taloissa työskentelevien työolosuhteita ja työhyvinvointia. Erityisesti Helsingin almamedialaiset yhteen kokoava Töölönlahden toimitalo on mahdollistanut paremman yksiköiden välisen yhteistyön, osaamisen jakamisen ja verkostoitumisen. Vuonna 2013 syntyneet henkilöstön omat verkostot jatkoivat toimintaansa aktiivisesti; esimerkkeinä nuorten ja nuorenmielisten Young Alma Medians -verkosto ja ohjelmistokehittäjien devaajaverkosto.

Vuonna 2013 toteutettiin joka toinen vuosi tehtävä henkilöstökysely, johon vastasi kaikkiaan lähes 2 000 almamedialaista. Kyselyyn vastanneet kokivat erityisesti esimiestyön parantuneen edellisistä mittauksista. Esimiestyön ohella kiitosta sai toimintatapojen kehittyminen ja joustavuuden lisääntyminen. Helsingin almamedialaisten vastauksissa kiiteltiin lisäksi uusien toimitilojen myötä parantunutta työskentely-ympäristöä. Merkittävimmiksi kehityskohteiksi tutkimuksessa nousivat mediatoimialan muutoksesta kumpuavat asiat. Työn stressaavuuden koettiin lisääntyneen ja toimialan tulevaisuus nähtiin epävarmana. Tämä heijastui myös epäselvyyksiin suhteessa yhteisiin tavoitteisiin ja päämäärään.

Henkilöstökyselyn pohjalta koko konsernin yhteiseksi toimenpidealueeksi nousi almamedialaisten digitaalisen osaamisen kehittäminen. Kevään 2014 aikana kyselyn tulokset käytiin esimiesten johdolla läpi tiimeittäin, ja keskustelun pohjalta laadittiin konkreettiset kehityssuunnitelmat mitattavine tavoitteineen ja vastuuhenkilöineen. Seuraavan kerran laaja henkilöstökysely tehdään syksyllä 2015.

Digitaalisten valmennusten, uudelleenorganisoitumisen, kansainvälisten yritysostojen ja digitaalisen liiketoiminnan rekrytointien myötä Alma Mediaan saatiin uudenlaista osaamista ja entistä paremmat edellytykset osaamisen jakamiselle. Digitaalisten palvelujen parissa ja Suomen ulkopuolella työskentelevien osuus kasvoi vuonna 2014 edelleen, kun Alma esimerkiksi Career Oy laajensi toimintaansa tammikuussa 2014 uusiin toimintamaihin: Puolaan ja Unkariin.

Vuonna 2014 yhtiössä työskenteli keskimäärin 1 830 ammattilaista, mikäli jakajia ei lasketa lukuun mukaan. Heistä noin neljännes toimi Suomen ulkopuolella.

Monipuolista osaamisen kehittämistä

Mediakentän digitalisoitumisen myötä tarvitaan uudenlaista osaamista. Henkilöstön osaamista kehitetään valmennusten ja uusien organisoitumismallien kautta. Tekemisen lähtökohtana on yksikkörajat ylittävä yhteistyö. Vuoden 2014 valmennuksissa painottuivat digitaalinen osaaminen, muutoksen hallinta ja esimiestyön kehittäminen.

Alma Median maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiä kustantavassa Alma Aluemediassa aloitettiin vuonna 2014 Etukeno-niminen hanke digitaalisuuden kehittämiseksi. Tässä kehittämishankkeessa keskeinen rooli on henkilöstöllä, joka haastetaan mukaan digitaalisen liiketoiminnan suunnitteluun. Uudistuvien liiketoimintamallien, toimintakulttuurin ja osaamisen kehittämisen perustana ovat aktiivisen mediankuluttajan tarpeet. Alma Aluemedian kehityshanke on monivuotinen, ja siihen on saatu Tekesin Liideri-rahoitusta.

Digitaalinen osaaminen on laajentunut myös erillisten koulutusten ja muun muassa Alma Diverso -yksikön uusien rekrytointien sekä kansainvälisten digitaalisten rekrytointipalveluiden yritysostojen kautta. Yhteiset toimitilat ja sisäisen osallistamisen mahdollistava Yammer-keskustelualusta toimivat luontevana osaamisen kohtaamispaikkana ja mahdollistavat sujuvan joukkuepelin.

Vuoden aikana jatkettiin esimiestyön kehittämisohjelma Alma Flow:ta, jonka tavoitteena on ollut tukea henkilöstön sitoutuneisuutta ja motivaatiota valmentavan esimiestyön avulla. Ohjelman painopisteitä vuonna 2014 olivat työssä jaksamisen keinojen valmentaminen, varhaisen välittämisen malli sekä henkilöstön omaan työajanhallintaan ja sitä kautta työhyvinvointiin liittyvät teemat. Alma Flow -ohjelma lisäsi myös esimiesten mentorointia ja muita esimiestyötä tukevia kehittämistyökaluja. Vuonna 2015 Alma Flow -esimiesohjelmaa tullaan kehittämään entisestään vastaamaan uudenlaisiin alan muuttuviin haasteisiin.

Kaikkiaan Alma Media järjesti vuonna 2014 henkilöstölleen yhteensä noin 1 300 sisäistä tai ulkoista koulutus- ja valmennuspäivää. Yhtiön järjestämien, koko henkilöstölle avointen valmennusten ohella henkilöstö täydensi osaamistaan myös muissa ulkopuolisten tahojen järjestämissä koulutuksissa, jotka sisältyvät raportoituun lukuun. Vuonna 2015 digitaalisuuden kehitys ja muun muassa Alma Aluemedian Etukeno-hanke kasvattavat valmennusten vuosittaista määrää. Näin työntekijöiden kehittyminen mahdollistetaan digitaalisen muutoksen keskiössä.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään

Alma Median yksikkökohtaisiin tasa-arvosuunnitelmiin sisältyvät käytännölliset ja yksityiskohtaiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut, vastuuhenkilöt ja mittarit. Tasa-arvosuunnitelmat ovat osa henkilöstö- ja koulutussuunnittelua ja niitä päivitetään vuosittain.

Vaikka Alma Mediassa sukupuolten väliset palkkaerot ovat vastanneet Suomen keskimääräistä palkkarakennetta, palkkatasa-arvon parantaminen on ollut konsernissa seurannan ja kehittämisen kohteena. Siinä onkin onnistuttu lähes kaikissa henkilöstöryhmissä muun muassa kohdistamalla yrityskohtaisia eriä palkkatasa-arvoa edistävästi.

Vuonna 2014 yleisestä taloustilanteesta johtuen yrityskohtaista erää ei kuitenkaan saatu toteutettua ja palkkatasa-arvoa ei tätä kautta pystytty kehittämään. Vuonna 2015 palkkatasa-arvon kehittymistä seurataan tiiviisti ja Alma Media pyrkii edelleen kehittämään sitä.

Vuonna 2014 naisten osuus Alma Median esimiehistä, ylimmästä johdosta ja johtoryhmästä pysyi samana edellisvuoteen nähden. Joulukuun lopussa 2014 esimiesasemassa toimivista miehiä oli 55 prosenttia ja naisia 45 prosenttia. Ylimmässä johdossa naisia oli 39 prosenttia, konsernin johtoryhmässä 22 prosenttia ja emoyhtiön hallituksessa 13 prosenttia.

Tammikuussa 2015 Alma Media allekirjoitti Monimuotoisuussitoumuksen ja on sitoutunut laatimaan toimintasuunnitelman monimuotoisuuden kehittämiseksi Alma Mediassa. Alma Media on sitoutunut tarjoamaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia henkilöstölle, tunnistamaan ja hyödyntämään yksilöllistä osaamista ja tarpeita sekä johtamaan oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkaita.

Monikulttuurisuus lisääntyy Alma Mediassa

Median tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan mahdollisimman monenlaisia almamedialaisia. Henkilöstön monimuotoisuuden merkitys ikääntyvässä ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa on kasvanut. Alma Mediassa erityisesti jakelutoiminta tarjoaa työllistymismahdollisuuksia myös muualta Suomeen muuttaneille osaajille. Maahanmuuttajien osuus koko jakeluhenkilöstöstä on hieman yli 17 prosenttia, Pirkanmaalla jopa noin 26 prosenttia. Monimuotoisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin tartuttiin paino- ja jakeluyksikkö Alma Manussa vuonna 2014 ja monikulttuurisuuden huomioiminen on kirjattu edelleen vuoden 2015 toimintasuunnitelman yhdeksi tavoitealueeksi.

Työssä jaksamisen, henkilöstön moninaisuuden ja yhteiskunnallisen vastuun mittarina Alma Media seuraa konsernin keskimääräistä eläköitymisikää, joka vuonna 2014 on 63 vuotta. Luku on sama kuin viime vuonna (2013: 63).

Monimuotoisuus lisääntyi edellisvuoden tapaan myös vuonna 2014 kansainvälisten yritysjärjestelyjen myötä. Alma Median digitaaliset rekrytointipalvelut Alma Career Oy laajensi vuonna 2014 yhä toimintaansa, kun Alma Media laajensi toimintaansa Monster Worldwiden kanssa solmitun yhteistyön myötä Puolaan ja Unkariin. Kansainvälisyyden lisääntyminen asettaa tulevina vuosina uusia haasteita johtamiselle, mutta tarjoaa samalla merkittäviä mahdollisuuksia erilaisen osaamisen, uudenlaisten käytäntöjen ja tuoreiden näkökulmien muodossa.

Uudet toimitilat työhyvinvoinnin vetureina

Vuodenvaihteessa 2012–2013 Alma Median henkilöstö Helsingissä muutti yhteisiin tiloihin, kun konsernin uusi toimitalo valmistui Töölönlahdelle. Henkilöstö osallistui talon suunnitteluun alusta asti. Yksikkökohtaisten työryhmien lisäksi almamedialaiset pääsivät vaikuttamaan uuteen työympäristöönsä ideointiryhmän, Helmi-aloitejärjestelmän, pilottikokeilujen ja erilaisten äänestysten kautta. Yhteinen toimitila on vienyt eteenpäin monia vastuullisuuden ja toiminnan kehittämisen kannalta keskeisiä asioita, kuten osaamisen jakamista, työhyvinvointia ja yksikkörajat ylittävää yhteistyötä.

Töölönlahden uutta toimitaloa suunniteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota työhyvinvointiin. Työympäristöön liittyvä hyvinvointi on huomioitu esimerkiksi sisäilman laadussa, työpisteiden ergonomiassa ja tilojen valaistuksessa. Liikuntaan kannustetaan muun muassa lainattavilla polkupyörillä ja tukemalla liikuntamahdollisuuksia. Lounasravintolan valikoimassa kiinnitetään jatkuvasti huomiota ruoan terveellisyyteen. Myös muilla Alma Median toimipaikoilla työhyvinvointi oli vahvasti esillä vuoden 2014 aikana.

Työtapaturmien määrä oli 131 vuonna 2014 (2013: 117), toisaalta työtapaturmiin liittyvien sairaspoissaolojen määrä puolittui 2014 ollen 670 päivää (2013: 1301). Suurin osa Alma Median työtapaturmista ja työmatkatapaturmista tapahtuu lehtien jakelussa, jossa sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi työolosuhteisiin ja onnettomuusalttiuteen. Jakajien työturvallisuus on nostettu jakelun keskeiseksi painopisteeksi, ja vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan oli kirjattu omana tavoitteenaan jakelijoiden työturvallisuus. Tavoitteena on ollut luoda pohja jatkuvalle työturvallisuuden kehittämiselle, ja se saavutettiin vuoden 2014 aikana.

Vastuullisuus ja erityisesti työturvallisuusasiat, kuten oikea vaatetus, liukkauden esto ja kulkeminen, olivat edelleen keskeinen osa jakajien valmennuksia. Alma Manun työsuojeluorganisaation rakennetta on vuoden 2014 aikana uudistettu ja toimintaa painotetaan jatkossa vaaratilanteiden tunnistamiseen ja tapaturmien toiminnalliseen ennaltaehkäisyyn kehittämällä tapaturmien ja vaaratilanteiden analysointia. Alma Median uuden, Tampereella vuonna 2013 käyttöönotetun painolaitoksen suunnittelussa kiinnitettiin huomiota erityisesti työturvallisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Näin pyritään minimoimaan painossa ja jakelussa tapahtuvat tapaturmat.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa