Katse vuoteen 2015

Vuonna 2015 Alma Media jatkaa neljän strategisen teeman viitoittamaa tietä kasvattaen digitaalista liiketoimintaa edelleen. Yhtiön viime vuonna vahvistunut rahoitusasema avaa mahdollisuuksia kasvun vauhdittamiseen kohdennetuin yritysostoin.

Alma Media on toteuttanut vuodesta 2008 lähtien voimakasta rakennemuutosta, jonka seurauksena digitaalisen liiketoiminnan osuus on kasvanut kolmannekseen liikevaihdosta. Samalla yhtiö on kansainvälistynyt hankkimalla rekrytointipalveluliiketoimintaa itäisen Keski-Euroopan maista. Uuden liiketoiminnan kannattavuus on erinomaisella tasolla. Samaan aikaan toimintaympäristö kotimaassa säilynee vaikeana.

Markkinanäkymät

Yhtiön päämarkkina-alueella Suomessa ei kansantalouden kääntymisestä pitkälläkään aikavälillä kestävään kasvuun ole vuodenvaihteessa 2014-2015 juurikaan merkkejä havaittavissa. Pitkän aikavälin näkymiä heikentävät talouden rakenteelliset ongelmat ja tuottavuuden lasku.

Pitkäksi ennustettu hitaan kasvun aika vaikuttanee kulutuskysyntään sekä markkinointiviestinnän panostusten määrään Suomessa.

Itäisen Keski-Euroopan maissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuosina. Talouden toimeliaisuus tukee rekrytointiliiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta.

Digitaalisaatio on voimakkaasti lisännyt kuluttajien saatavilla olevien sisältöjen ja palveluiden määrää ja se on samalla pysyvästi muuttanut kuluttajien mediakäyttäytymistä. Mediakäytön pirstaloituminen jatkuu medioiden, palveluiden, ajankäytön ja laitteiden suhteen. Kilpailu sisältöjen ja palveluiden tarjonnasta kasvaa ja lojaliteetti mediabrändejä kohtaan heikkenee.

Älypuhelimien ja tablettien yleistyminen jatkuu voimakkaana, mikä edistää mediasisältöjen mobiilin kulutuksen kasvua. Liikkuvan kuvan kulutus verkkoyhteyksien yli kasvaa voimakkaasti.

Kynnys maksaa digitaalisesta sisällöstä pysyy kuluttajille korkeana. Maksullisten palveluiden tulee antaa selkeää lisäarvoa kuluttajalle verrattuna ilmais- ja mainosrahoitteiseen sisältöön.

Markkinoinnissa uudet mainonnan muodot, kuten sisältömarkkinointi ja natiivimainonta, kasvattavat merkitystään täydentämällä kuluttajalle annettavaa palvelua sisällön rinnalla. Digitaalisen mainonnan markkinalla muun muassa ohjelmallisen ostamisen ja itsepalveluratkaisujen kehitys sekä mobiili- ja videomainonnan kasvu jatkuvat voimakkaana. Käyttäytymisdatan ja analytiikan rooli liiketoiminnan kehityksessä kasvaa niin sisältöjen kuin mainonnan osalta.

Strategiset teemat

Alma Media jatkaa vuonna 2015 strategiansa toteuttamista neljän teeman alla - perusarvojaan noudattaen:

- Monikanavasisällöt
- Markkinointiratkaisut
- Palveluliiketoiminta
- Voimavarat ja tapa toimia

Alma Median loppuvuodesta 2013 julkaisema iso tavoite on kasvattaa digitaalinen liikevaihto 50 %:n vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2014 liikevaihdosta 32 % oli digitaalista. Tavoite saavutetaan, mikäli pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena oleva digitaalisen liikevaihdon 15 prosentin vuotuinen kasvu toteutuu.

Alma Media tutkii mahdollisuuksia toteuttaa strategiaansa myös yritysostoin. Tutkittavat mahdollisuudet liittyvät erityisesti rekrytointiliiketoiminnan kasvattamiseen Euroopassa, digitaalisiin yrityspalveluihin Suomessa sekä erilaisiin digitaalisiin kuluttajapalveluihin Suomessa.

Voitonjako

Alman Median pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet huomioivat kasvun edellyttämät investoinnit, yhtiön kasvua varten ottaman velan takaisinmaksun ja voitonjaon osakkeenomistajille.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 179 932 379 (23 905 611) euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2014 maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 (2013 pääoman palautus 0,10) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2014, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 9 058 422 (2013 pääoman palautus 7 548 685) euroa.

Näkymät vuodelle 2015

Alhainen korkotaso, heikentynyt euro ja laskenut öljyn hinta parantavat kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä, mutta vuoden 2015 osalta talouskasvun arvioidaan Euroopassa ja erityisesti Suomessa jäävän edelleen heikoksi. Heikko talouden kokonaiskasvu vaikuttaa mainonnan määrään, jonka ei arvioida kasvavan Suomessa vuonna 2015.

Alma Media arvioi vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta. Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 148,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,8 miljoonaa euroa.

Kestävä Media vuonna 2015

Kestävä media -yritysvastuuohjelma luo raamit Alma Median vastuullisuudelle. Vuonna 2015 ohjelman painopisteet ovat:

1. Avoimen yritysviestinnän ja brändin kehittäminen

 • Kestävä media -kokonaisuuden viestiminen sisäisesti ja ulkoisesti
 • Kestävä media -ohjelman  kytkeminen vahvemmin Alma Median konsernibrändiin
 • Menestyminen vastuullisen sijoittamisen indekseissä ja kyselyissä, kuten Carbon Disclosure Project -ilmastokyselyssä

2. Vastuullinen vaikuttaminen

 • Yhteiskunnallinen osallistuminen: mm. Vastuullinen kesäduuni 2015, VAMOS, Pirkanmaan Yrityskylä
 • Kestävän kehityksen liiketoimintaan ja markkinointiin sekä digitalisoitumiseen kytkeytyvät teemaseminaarit & mainostaja-asiakkaiden ja mediatoimisto-asiakkaiden sitouttaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiin markkinointiratkaisuihin ja tekoihin
 • Media-alan vastuullisuuden edistäminen: muun muassa Media CR Forum, FIBS, Ilmastotalkoot, Procom yritysvastuu

3. Ympäristövastuun kehittäminen

 • Alma Manun painotalon ympäristösertifioinnin valmistelu
 • Ympäristötavoitteiden toteumaseurantaprosessin ja ympäristölukujen varmistamisen kehittäminen

4. Vastuullisuus integroiduksi osaksi tuote- ja palvelukehitystä

 • Vastuullisuus osaksi mainontaa ja markkinointia yhdessä Alma Median mediamyynnin kanssa ja mainonnan arvoketjun ympäristöjalanjäljen kehittäminen pitkällä aikavälillä 
 • Vastuullisuuden integroiminen osaksi ICT-hankintoja
 • Asiakkaan osallistaminen Alma Median palvelukehitykseen parhaan vastuullisen ja asiakaslähtöisen palvelu- sekä tuotekehityksen takaamiseksi

5. Vastuullisuus tiiviisti almamedialaisten arkipäivään

 • Työhyvinvoinnin lisääminen esimiestyön ja monimuotoisuustoiminnan jatkuvan kehittämisen kautta
 • Työturvallisuuden parantaminen työtapaturmien ehkäisyä kehittämällä
 • Almamedialaisten ja Alma Median eri yksiköiden osallistaminen yritysvastuun kehittämiseen esimerkiksi työyhteisöviestinnän ja kehityshankkeiden kautta.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa