GRI-taulukko

GRI:n mukainen sisältöRaportoinnin laajuusRaportointiLisätietoja
1. Strategia ja analyysi      
1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä Toimitusjohtajan katsaus  
1.2 Riskit ja mahdollisuudet Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
2. Organisaation kuvaus      
2.1 Organisaation nimi Kyllä Etusivu  
2.2 Tärkeimmät tuotteet,
palvelut ja tavaramerkit
Kyllä Liiketoimintasegmentit  
2.3 Operatiivinen rakenne Kyllä Liiketoimintasegmentit  
2.4 Pääkonttorin sijainti Kyllä Verkkosivut: Yhteystiedot  
2.5 Toimintamaiden lukumäärä ja
toimintojen maantieteellinen sijainti
Kyllä Verkkosivut: Henkilöstö  
2.6 Omistussuhteet ja yhtiömuoto Kyllä Tilinpäätös  
2.7 Markkina-alueet Kyllä Tilinpäätös  
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Kyllä Tilinpäätös  
2.9 Merkittävät muutokset organisaation
koossa, rakenteessa tai omistuksessa
raportointikaudella
Kyllä Tilinpäätös: Toimintakertomus  
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot
ja tunnustukset
Kyllä Kestävä media 2014: Palkintoja ja tunnustuksia  
3. Raportointiperiaatteet      
3.1 Raportointiajanjakso Kyllä Raportointiperiaatteet  
3.2 Edellisen raportin ilmestysmisajankohta Kyllä Raportointiperiaatteet  
3.3 Raportointitiheys Kyllä Raportointiperiaatteet  
3.4 Yhteystiedot Kyllä Verkkosivut: Mediayhteydet  
3.5 Raportin sisällön määrittely Kyllä Raportointiperiaatteet  
3.6-3.8 Raportointin rajaukset ja
raportointiperiaatteet
Kyllä Raportointiperiaatteet  
3.9 Laskenta- ja tiedonkeruuperiaatteet Kyllä Yritysvastuun laskenta- ja tiedonkeruuperiaatteet  
3.10 Korjaukset Kyllä   Mahdollisista korjauksista ilmoitettu indikaattorikohtaisesti
3.11 Merkittävät raportointimuutokset
edelliseen raportointikauteen
verrattuna
Kyllä   Mahdollisista muutoksista ilmoitettu indikaattorikohtaisesti
3.12 GRI-sisältövertailu Kyllä    
3.13 Varmennuskäytäntö Kyllä Raportointiperiaatteet  
4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus
4.1 Yrityksen hallintorakenne Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
4.3 Hallintoelimet ja riippumattomat jäsenet Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
4.4 Sidosryhmien ja henkilöstön aloite- ja vaikutusmahdollisuudet Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
4.5 Johdon palkitseminen Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto Palkka- ja palkkioselvitys
      Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
4.6 Eturistiriitojen välttäminen Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
      Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Ajatusjälki  
4.7 Hallituksen jäsenten pätevyyden
varmistaminen
Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet Kyllä Verkkosivut: Yritystietoa  
      Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Ajatusjälki  
4.9 Kestävän kehityksen seuranta
hallinnossa
Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
      Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
4.10 Hallituksen toiminnan arviointi Kyllä   Hallituksen itsearviointiprosessiin ei liity erillista taloudellista, sosiaalista tai ymparistövastuuta koskevaa arviointia.
4.11 Varovaisuusperiaate Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
4.12 Sitoutuminen ulkoisiin aloitteisiin,
periaatteisiin ja peruskirjoihin
Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
4.13 Jäsenyydet järjestöissä Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
4.14-4.16 Sidosryhmien tunnistaminen ja
vuorovaikutuksen muodot
Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin
nousseet asiat ja huolenilmaukset
Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
  Taloudellisen vastuun tunnusluvut      
EC1 Organisaation sidosryhmilleen tuottama taloudellinen lisäarvo Kyllä Kestävän median vuosi 2014: Yhteisöt  
EC2 Ilmastonmuutoksen uhkat ja mahdollisuudet Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen avustus Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
M1 Mainonnan osuus liikevaihdosta Kyllä Taloudellinen kehitys  
EC8 Yleishyödylliset investoinnit ja palvelut Kyllä Kestävän median vuosi 2014: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Ajatusjälki  
EC9 Muut epäsuorat taloudelliset vaikutukset Kyllä Kestävän median vuosi 2014: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Ajatusjälki  
  Ympäristövastuu      
EN1 Materiaalien käyttö Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
EN2 Kierrätetyn materiaalin osuus Kyllä Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
EN3 Välitön energiankulutus Kyllä Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
EN4 Välillinen energiankulutus Kyllä Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
EN5 Energiansäästötoimenpiteet, energiatehokkuuden parantaminen ja saavutetut säästöt Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
EN6 Aloitteet energiatehokkaiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Verkkosivut: Liiketoiminta  
      Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2014: Liiketoiminta  
EN7 Aloitteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
EN14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat Osittain Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
EN16 Kasvihuonekaasupäästöt Kyllä Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö Polttoaineiden osalta kasvihuonekaasupäästöt, sähkön osalta pelkkä CO2
EN17 Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Osittain Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö Lentomatkustuksen hiilidioksidipäästöt raportoitu
EN18 Aloitteet kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
EN20 VOC-päästöt Kyllä Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
EN22 Jätteiden käsittely Osittain Verkkosivut: Ympäristö  
EN26 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentäminen Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2014 Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2014: Liiketoiminta  
EN27 Tuotteiden ja pakkausmateriaalien takaisinotto ja kierrätys Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
EN29 Kuljetuksista aiheutuvat ympäristövaikutukset Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
  Sosiaalinen vastuu      
LA1 Henkilöstön määrä ja jakautuminen Kyllä Kestävän median vuosi 2014: Henkilöstö  
LA3 Henkilöstön etuudet Kyllä Verkkosivut: Henkilöstö  
      Kestävän median vuosi 2014: Henkilöstö  
LA7 Työtapaturmat ja sairauspoissaolot Osittain Kestävän median vuosi 2014: Henkilöstö Poissaoloja ei raportoitu
LA10 Henkilöstön koulutus Kyllä Kestävän median vuosi 2014: Henkilöstö Koulutuspäivät raportoitu, ei tunteja
      Kestävän median vuosi 2014: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Henkilöstä  
      Verkkosivut: Ajatusjälki  
LA11 Osaamisen kehittäminen ja elinikäinen oppiminen Kyllä Verkkosivut: Henkilöstö  
      Kestävän median vuosi 2014: Henkilöstö  
LA12 Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit Kyllä Verkkosivut: Henkilöstö  
      Kestävän median vuosi 2014: Henkilöstö  
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Kyllä Kestävän median vuosi 2014: Henkilöstö Naisten osuus johtotehtävissä
LA14 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde henkilöstöryhmittäin Kyllä Kestävän median vuosi 2014: Henkilöstö  
HR3 Ihmisoikeusohjeistuksiin liittyvät koulutukset Osittain Verkkosivut: Ajatusjälki Ei tuntimääriä, mutta periaatteet: Journalistien eettiset ohjeistukset
HR4 Syrjintätapausten ja niihin liittyneiden toimenpiteiden lukumäärä Kyllä Verkkosivut: Henkilöstö Ei tapauksia
HR10 Ihmisoikeuskartoitusten laajuus Kyllä Verkkosivut: Ajatusjälki  
HR11 Ihmisoikeusloukkausten määrä Kyllä   Ei tapauksia
SO1 Yhteisöihin vaikuttavien käytäntöjen luonne ja laajuus Kyllä Verkkosivut: Yhteisöt  
      Kestävän median vuosi 2014: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2014: Ympäristö  
      Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
SO5 Osallistuminen vaikuttamiseen Osittain Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Ympäristö  
SO6 Poliittisille puolueille ja poliitikoille myönnetyt alennukset Kyllä Verkkosivut: Liiketoiminta Vaalimainonta-alennukset
SO8 Määräystenmukaisuus Kyllä   Ei tapauksia
M2 Journalismin etiikan seuranta Kyllä Verkkosivut: Ajatusjälki  
      Kestävän median vuosi 2014: Ajatusjälki  
M3 Journalismin eettisten käytäntöjen kehittäminen Kyllä Verkkosivut: Ajatusjälki  
      Kestävän median vuosi 2014: Ajatusjälki  
M4 Erilaiset yleisöt huomioiva sisällön jakaminen Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Yhteisöt  
      Kestävän median vuosi 2014: Yhteisöt  
M5 Sisällön jakamisen seuranta Osittain Verkkosivut: Ajatusjälki Prosessit raportoitu
      Kestävän median vuosi 2014: Ajatusjälki  
      Verkkosivut: Yhteisöt  
      Kestävän median vuosi 2014: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
M6 Vuorovaikutus yleisön kanssa Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Yhteisöt  
      Kestävän median vuosi 2014: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Ajatusjälki  
      Kestävän median vuosi 2014: Ajatusjälki  
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Tuotteet  
      Kestävän median vuosi 2014: Liiketoiminta  
PR6 Markkinointiviestintään liittyvien lakien ja vapaaehtoisten sääntöjen noudattamista tukevat käytännöt Kyllä Verkkosivut: Tuotteet  
      Kestävän median vuosi 2014: Liiketoiminta  
M7 Mediataidon kehittäminen Kyllä Verkkosivut: Ajatusjälki  
      Kestävän median vuosi 2014: Ajatusjälki  

Yritysvastuun raportointiperiaatteista

Alma Median liiketoiminta perustuu konsernin yhteiskunnallisesti vastuulliseen missioon – yksilön vapauden ja hyvinvoinnin puolesta toimimiseen. Alma Median yritysvastuuraportointi kertoo konsernin liiketoiminnasta tämän mission näkökulmasta tarjoten vuosittain laadullista ja määrällistä tietoa siitä, mitä yritysvastuu Alma Mediassa merkitsee. Vuosikatsauksen muu sisältö ja konsernin verkkosivusto täydentävät yritysvastuuraportointia. Seuraava katsaus Alma Median yritysvastuuseen ilmestyy alkuvuodesta 2016.

Myös yritysvastuuseen liittyvien tietojen osalta raportointikausi vastaa kalenterivuotta ja Alma Median tilikautta 1.1.–31.12.2014. Tämän lisäksi raportti sisältää joitakin erillistietoja vuodelta 2014. Raportti kattaa konsernin Suomen toiminnot lukuun ottamatta taloudellista vastuuta, johon on sisällytetty myös ulkomaan toiminnot. Näin Yhteisöt-osion taloudellinen raportointi on yhdenmukainen konsernin muun taloudellisen raportoinnin kanssa. Ulkomaan toiminnot on rajattu pois GRI:n rajausmäärittelyn mukaisesti, sillä ulkomaan yksiköiden liiketoiminnan laajuuden ja luonteen vuoksi niiden vaikutukset kestävään kehitykseen ovat vähäisiä.

Alma Media nojaa yritysvastuutietojen raportoinnissa Global Reporting Initiative (GRI) -organisaation G3.1-ohjeistukseen sekä mediasektorin lisäohjeistukseen (GRI Media Sector Supplement). Raportoinnissa keskitytään vuonna 2010 toteutetussa sidosryhmätutkimuksessa olennaisiksi määriteltyihin yritysvastuuasioihin. GRI-ohjeistuksen ja raportin välistä vastaavuutta kuvaava taulukko löytyy ohesta. Alma Media arvioi, että raportti vastaa sisällöltään G3.1-ohjeistuksen mukaista B-raportointitasoa.

Yritysvastuun laskenta- ja tiedonkeruuperiaatteet

Vuosikatsauksen yritysvastuutiedot on kerätty konsernin sisäisistä tilastointijärjestelmistä, alihankkijoilta ja yhteistyökumppaneilta. Laskenta noudattelee GRI:n G3.1-laskentaohjeita siltä osin kuin saatavilla oleva tieto on mahdollistanut sen tarkoituksenmukaisesti. Merkittävistä poikkeuksista on mainittu kunkin tunnusluvun yhteydessä. Taloudellisen vastuun luvut ovat peräisin tilinpäätöstiedoista. Ympäristövastuun luvut ovat pääosin toimittajilta sekä laskutuksesta kerättyjä. Hiilidioksidipäästölaskennassa on sovellettu Tilastokeskuksen ja Energiateollisuuden tarjoamia suomalaisia keskiarvoja. Sosiaalisen vastuun tiedot kerätään HR-järjestelmien lisäksi esimerkiksi vakuutusyhtiöltä ja journalismin osalta Julkisen sanan neuvoston verkkosivuilta. Muutamissa erikseen mainituissa tapauksissa luvut eivät ole vertailukelpoisia viimevuotisiin raportoinnin tarkentumisesta ja päästökertoimen muutoksesta johtuen. Raportointia kehitetään jatkuvasti, ja tulevaisuudessa raportointi tarkentuu ja laajenee edelleen.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa